SF: Spild af po­li­tiets tid

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Ef­ter me­gen virak og me­di­eom­ta­le blev smyk­ke­loven for før­ste gang ta­get i brug tirs­dag af­ten.

Kø­ben­havns Po­li­ti be­slag­lag­de cir­ka 79.600 kro­ner fra fem ud­la­en­din­ge, der for­søg­te at rej­se ind i Dan­mark med fal­ske rej­sedo­ku­men­ter.

Loven trå­d­te i kraft 3. fe­bru­ar, og iføl­ge SF bur­de den af­skaf­fes. Grup­pe­for­mand Ja­cob Mark kal­der den spild af po­li­tiets res­sour­cer og uva­er­dig over for de men­ne­sker, den rammer.

»Det her vi­ser, at den­ne lov har va­e­ret unød­ven­dig. Én gang er den­ne lov be­nyt­tet på et halvt år. Det er det, vi har bedt vo­res i for­vej­en pres­se­de po­li­ti­be­tjen­te om at age­re un­der. Lad os nu bru­ge po­li­ti­be­tjen­te­nes tid or­dent­ligt.

Jeg sy­nes hel­ler ik­ke, at det er va­er­digt, og det er sja­el­dent, jeg bru­ger det ud­tryk. Hvad nu hvis dis­se men­ne­sker, hvor man har ta­get de­res for­mue, ik­ke får asyl? Så skal de ta­ge hjem igen, men man har ta­get de­res pen­ge,« si­ger han.

De fem ud­la­en­din­ge øn­sker asyl i Dan­mark. De er al­le iran­ske stats­bor­ge­re, og der er ta­le om to ma­end og tre kvin­der i al­de­ren 26 til 35 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.