Per Grøn­borg

BT - - NYHEDER -

Dan­marks bed­ste ak­tie­a­na­ly­ti­ker Tag det med ro: Det er en va­e­sent­lig tom­mel­finger­re­gel, at han­del med aktier fo­re­går med et lang­sig­tet mål før øje, og ik­ke med for­må­let at få en stor og hur­tig ge­vinst. Køb kva­li­tet: Gå ef­ter kva­li­tets­nav­ne­ne på mar­ke­det, ek­sem­pel­vis i form af så­kald­te blu­e­chip aktier. En bred vif­te af de mest hand­le­de aktier på det dan­ske mar­ked er en god idé. Husk ri­si­ko­en: Li­ge­gyl­digt hvor man in­ve­ste­rer si­ne pen­ge, vil der al­tid va­e­re en ri­si­ko for­bun­det med at hand­le med aktier. Vi­den: Søg al til­ga­en­ge­lig vi­den. Va­er grun­dig. Kig på nøg­le­tal og se ten­den­ser. Det hand­ler om op­fat­tel­se: Det hand­ler ik­ke al­tid om at hop­pe med på den na­e­ste sto­re suc­ces­hi­sto­rie. Op­fat­tel­sen er i høj grad med til at aen­dre ak­tie­kur­ser­ne. Der­for skal man og­så ha­ve øje for de min­dre go­de sel­ska­ber, som ik­ke nød­ven­dig­vis kla­rer sig fan­ta­stisk, men ba­re lidt min­dre dår­ligt end før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.