Nairo Qu­in­ta­na

Mo­vistar, Num­mer to i Tour de France to gan­ge

BT - - TOUR DE FRANCE -

GREGOR BROWN:

»En del af mig tror, at 2016 kan bli­ve året, hvor Qu­in­ta­na vin­der Tou­ren. Han er to gan­ge slut­tet ef­ter Froo­me, og sid­ste år fik han vir­ke­lig fø­lel­sen af, at Tour de France kan va­e­re no­get for ham. I 2013 var an­den­plad­sen må­ske en over­ra­skel­se for ham, men han fik sma­gen af blod sid­ste år, og det har holdt ham sul­ten he­le vin­te­r­en.« »Qu­in­ta­na skal gø­re, hvad han gjor­de sid­ste år, men han skal va­e­re me­re op­ma­er­k­som på de før­ste eta­per i Nor­man­di­et og ned gen­nem Frank­rig. Hvis han ik­ke hav­de mi­stet tid på an­den eta­pe sid­ste år i Hol­land, hav­de han tek­nisk set vun­det Tou­ren.«

ALEX RASMUSSEN

»På de rig­tigt stej­le bjer­ge med over 10 pro­cent i stig­ning over et langt stra­ek kan Na­rio Qu­in­ta­na gø­re ska­de på Froo­me, men dem er der ik­ke vildt man­ge af i Tour de France. Der skal va­e­re det der van­vit­tigt stej­le bjerg, som vi for ek­sem­pel ser det i Giro­en, før ru­ten for al­vor kan si­ges at lig­ge til Qu­in­ta­na. Jeg er nu sik­ker på, at han nok skal va­e­re skarp al­li­ge­vel.« »Har for­be­redt sig på Tou­ren i de hjem­li­ge rammer i Co­lom­bia og i høj­der­ne. Han kø­rer Rou­te du Sud som sid­ste løbs­for­be­re­del­se in­den Tour de France, og det ple­jer at va­e­re me­get varmt i det løb. Det gi­ver ham må­ske en lil­le for­del i for­hold til de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter, når fel­tet kø­rer ind i Py­re­na­e­er­ne i Tour de France. Der ple­jer det og­så at va­e­re varmt.«

THO­MAS BAY

»Bli­ver du til­pas man­ge gan­ge num­mer to, sa­et­ter det sig må­ske i dig, men det tror jeg ik­ke med Qu­in­ta­na. Han har sagt, at han er fuldt ud klar over, hvor han tab­te Tou­ren sid­ste år, så han skal nok va­e­re der.« »Mo­vistar le­ve­rer al­tid va­ren. De­res pro­blem har umid­del­bart va­e­ret på fla­de eta­per, men jeg tror, vi kom­mer til at se et hold va­e­re me­re gea­ret til det. I bjer­ge­ne skal Qu­in­ta­na nok kla­re sig, selv­om han får god hja­elp af folk som Alejan­dro Val­ver­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.