Chris Froo­me

Team Sky, vin­der af Tour de France i 2013 og 2015

BT - - TOUR DE FRANCE -

GREGOR BROWN

»Chris Froo­me vir­ker to­talt fit og me­re tynd, end han no­gen­sin­de har va­e­ret. De to år, han vandt Tou­ren, vandt han og­så Daup­hiné, som han gjor­de igen i ju­ni for tred­je gang i kar­ri­e­ren, og han kom­mer til at få gla­e­de af et vir­ke­lig sta­er­kt hold med He­nao, Lan­da og Ge­raint Tho­mas, der ud­gør Team Skys plan B. Ne­top Tho­mas og Froo­me si­ger, de kom­mer godt ud af det med hin­an­den, og han bli­ver en stor støt­te for Froo­me. Det er den Ri­chie Por­te-ty­pe, som Froo­me har haft de an­dre år.« »Nog­le ryt­te­re bru­ger Tour de France som en for­be­re­del­se til OL i 2016, men det bli­ver ik­ke no­get pro­blem for Froo­me, at han skal kø­re OL i au­gust. Tou­ren er hans og de fle­ste an­dres sto­re mål, og vi skal og­så hu­ske på, at Chris Froo­me ik­ke er li­ge så bri­tisk (han er født i Ke­nya, red.) som en fyr som Brad­ley Wig­gins. En OL-me­dal­je vil va­e­re gla­sur på ka­gen.«

ALEX RASMUSSEN:

»Han er fryg­tind­g­y­den­de, og han er stor­fa­vo­rit til at vin­de Tour de France. Det var im­po­ne­ren­de, at han vandt op­varm­nings­lø­bet Daup­hiné uden egent­lig for al­vor at prø­ve på det, og jeg for­ven­ter kun, at han bli­ver end­nu bed­re i lø­bet af et tre uger langt eta­pe­løb som Tour de France. Han har al­le­re­de slå­et dem, der skal slås (i Daup­hiné og tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren, red.). Det gi­ver selv­til­lid. X-fa­cto­ren er Nairo Qu­in­ta­na, men hvis Froo­me el­lers sør­ger for at spi­se rig­tigt og kø­re ef­ter si­ne watt-tal på com­pu­te­ren, så for­ud­ser jeg ik­ke, at Froo­me kom­mer i sto­re pro­ble­mer. Froo­me er god til at sid­de og ven­te uden at gå i pa­nik. Han kø­rer me­get kon­trol­le­ret.«

THO­MAS BAY:

»I fol­kemun­de har Chris Froo­me et ry for at va­e­re dår­lig tek­nisk, for­di hans stil er lidt uor­to­doks, men det sy­nes jeg, at han har få­et koblet lidt me­re på af. Vi mang­ler at se ham på en ned­kør­sel i regn­vejr, men han er ble­vet bed­re til at ka­em­pe for sin plads i fel­tet på flad vej og har og­så ta­get tid på kon­kur­ren­ter­ne på den front.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.