Al­ber­to Con­ta­dor

Tin­koff, har vun­det syv Grand Tours i sin kar­ri­e­re

BT - - TOUR DE FRANCE -

GREGOR BROWN

»Con­ta­dor vil ha­ve en ny kon­trakt og ser ud til at ha­ve fun­det ly­sten til at kø­re to år me­re. Han vil uden tvivl vi­se, at det end­nu ik­ke er Pi­nots, Arus el­ler Bar­dets tid, og han vil vi­se, at han sta­dig kan kø­re med Chris Froo­me og Nairo Qu­in­ta­na. Selv ne­der­la­get til Froo­me i Daup­hiné kan sa­et­te ham op i et end­nu hø­je­re mo­ti­va­tions­gear, så han skal nok va­e­re der.« »Hvis det he­le en­der med et nor­malt løb uden ulyk­ker og så vi­de­re, bør Chris Froo­me vin­de, men Con­ta­dor har nog­le tak­ti­ske mu­lig­he­der. Han kan selv­føl­ge­lig an­gri­be, hvis Froo­me sover et kort øje­blik, men han kan og­så sen­de to mand i ud­brud på en bjer­ge­ta­pe og ha­ve dem sid­den­de for­an sig som hja­elp i fi­na­len, hvil­ket kan va­e­re det, han har brug for. Det kan gi­ve ham de sid­ste 10 se­kun­der, der må­ske skal til.« »Et pro­blem for Con­ta­dor og Tin­koff er, at fle­re ryt­te­re og me­d­ar­bej­de­re på hol­det kom­mer til og­så at skul­le kon­cen­tre­re sig om, hvor de skal kø­re den kom­men­de sa­e­son (Tin­koff-hol­det luk­ker, red.). De er på te­le­fo­nen ef­ter og må­ske før eta­per­ne og skal fin­de ud af, hvad po­k­ker de skal i 2017. Det kan gi­ve et me­re usta­bilt hold end Mo­vistars el­ler Team Skys.«

ALEX RASMUSSEN

»Jeg tror, at Con­ta­dor får sva­ert ved at sa­et­te Chris Froo­me. Hvis Froo­me kom­mer i pro­ble­mer, er det, at Con­ta­dor kan le­ve­re et af si­ne eks­plo­si­ve hug og snup­pe et mi­nut, men jeg tror ba­re ik­ke, at det kom­mer til at ske. Den sto­re er­fa­ring, som Con­ta­dor har, ta­ler selv­føl­ge­lig for ham, og han skal nok og­så bli­ve bed­re i lø­bet af Tou­ren. Han er bed­re til at sid­de frem­me i fel­tet på de fla­de eta­per, hvor der po­ten­ti­elt kan va­e­re me­get si­de­vind, men jeg tror kun, at det ra­ek­ker til en an­den­plads.« »Tin­kof­fs hold er dår­li­ge­re end Team Skys i bjer­ge­ne. Det så vi se­ne­st i Daup­hiné, hvor Chris Froo­me kon­stant hav­de tre-fi­re mand om sig, mens Con­ta­dor of­te kun sad med en en­kelt ved sin si­de.«

THO­MAS BAY

»Nu hvor Tin­kof­fs hold hal­ter lidt i bjer­ge­ne, sy­nes jeg ik­ke, at Con­ta­dor skal gå ef­ter fø­rer­trøj­en på den før­ste eta­pe i Py­re­na­e­er­ne. Hans hold er ik­ke sta­er­kt nok til at for­sva­re den gu­le trø­je re­sten af bjer­ge­ne. For Con­ta­dor ga­el­der det om at kal­ku­le­re med et lil­le tidstab på en­kelt­star­ten og så el­lers va­e­re 100 pro­cent klar i Al­per­ne. Der kan han godt gø­re ondt på Froo­me i en mand-til-mand-du­el, og vi skal hu­ske, at Froo­mes bat­te­ri­er var helt fla­de på na­est­sid­ste eta­pe sid­ste år.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.