Far­vel og po­lak

BT - - EM I FRANKRIG 2016 - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

Far­vel til Ro­bert Lewan­dowski og det pol­ske lands­hold. Cri­sti­a­no Ro­nal­dos EM-drøm le­ver end­nu, men helt uden end­nu at hen­te en re­el sejr.

Nor­malt spar­ker Ro­nal­do det sid­ste straf­fes­park, men den­ne gang vil­le ver­dens­stjer­nen star­te. Og han kvit­te­re­de sten­sik­kert på det spark. Det sam­me gjor­de de na­e­ste skyt­ter, og først da Jakub Blasz­cy­kowski spar­ke­de Po­lens fjer­de spark, blev der bra­endt.

Så skul­le ka­ris­ma­ti­ske Ricardo Qu­a­res­ma ba­re sco­re på sit spark – og så var Portu­gal vi­de­re til se­mi­fi­na­len. For det var li­ge så sten­sik­kert, som det ef­ter­hån­den er sik­kert, at Portu­gal ik­ke vin­der en kamp i or­di­na­er tid ved EM. Hel­ler ik­ke i fem­te for­søg lyk­ke­des det po­rtu­gi­ser­ne, men al­li­ge­vel er de vi­de­re til en se­mi­fi­na­le, hvor en­ten Wa­les el­ler Bel­gi­en ven­ter.

Der var in­den kam­pen snak om, at det kun­ne bli­ve Cri­sti­a­no Ro­nal­dos sid­ste land­skamp for Portu­gal. Vil­le den 31-åri­ge må­l­ma­ski­ne stop­pe sin lands­holdskar­ri­e­re, pra­e­cis som sin ae­r­kefjen­de Lio­nel Mes­si hav­de gjort det?

Det spørgs­mål blev ik­ke be­sva­ret, for Portu­gal sneg sig igen vi­de­re til en ny kamp ved EM.

Det­te EM fik ef­ter grup­pe­spil­let mas­ser af kri­tik for at ha­ve va­e­ret for ke­de­ligt. For chan­ce­fat­tigt og må­l­fat­tigt. Men nu er der ta­endt op un­der fe­sten, og po­lak­ker­ne hav­de ta­get det sta­er­ke med til at pep­pe det helt op.

Ba­re to mi­nut­ter skul­le Ro­bert Lewan­dowski bru­ge, og så hav­de han sco­ret sit før­ste EM-mål i den­ne om­gang ef­ter en ka­em­pe­fejl af Portu­gal-ba­ck­en Cedric.

1-0-fø­rin­gen holdt en halv ti­me, ind­til den nye vi­dun­der­dreng Re­na­to San­ches vil­le vi­se sig frem. San­ches star­te­de sin som­mer med en bud­krig fra nog­le af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber, in­den han skrev un­der med Bay­ern Mün­chen og un­der EM mo­ment­vis har vist de pro­p­tra­ek­ker-dri­blin­ger, der gør ham 260 mil­li­o­ner kro­ner va­erd. Dem vi­ste han igen ef­ter 33 mi­nut­ter.

Der­fra blev det li­ge, og Cri­sti­a­no Ro­nal­do kun­ne tre gan­ge ha­ve af­gjort kvart­fi­na­len til Portu­gals for­del og gi­vet po­rtu­gi­ser­ne den før­ste sejr ef­ter 90 mi­nut­ter i den­ne tur­ne­ring. Men så­dan skul­le det ik­ke gå, og ef­ter 30 mi­nut­ters for­la­en­get spil­le­tid uden scor­in­ger, skul­le det he­le af­gø­res i straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce. Og her var Portu­gal bedst.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Portu­gal er klar til se­mi­fi­na­len, hvor en­ten Wa­les el­ler Bel­gi­en ven­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.