Bo­serup klar til tred­je run­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­RE SUC­CES Tho­mas Idskov | idskov@sporten.dk

Hu­mø­ret var højt hos den dansk-ame­ri­kan­ske ten­nis­spil­ler Julia Bo­serup, da hun mød­te pres­sen ef­ter sit sen­sa­tio­nel­le avan­ce­ment til Wim­b­ledons tred­je run­de.

»In­den tur­ne­rin­gen hav­de jeg ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, at jeg vil­le nå så langt i tur­ne­rin­gen. Men jeg va­el­ger at ta­ge det, som det kom­mer,« sag­de hun med et smil.

Julia Bo­serup lag­de dog ik­ke skjul på, at hun var ked af, at mod­stan­de­ren – sy­ven­de­se­e­de­de Be­lin­da Ben­cic – måt­te tra­ek­ke sig med en ska­de i ven­stre hånd­led.

»Det er ik­ke den må­de, man øn­sker at vin­de på. Men un­der­vejs i kam­pen sy­nes jeg, at jeg spil­le­de rig­tigt godt, og jeg be­ma­er­ke­de over­ho­ve­det ik­ke, at Ben­cic var ska­det,« sag­de Julia Bo­serup, der før­te 6-4, 1-0, da schweize­ren valg­te at op­gi­ve.

Na­er­mer sig top 100

Sej­ren be­ty­der, at Julia Bo­serup, der ind­led­te Wim­b­ledon som verdens num­mer 225, vil va­e­re blandt verdens 140 bed­ste da­mesing­le-spil­le­re ved na­e­ste rang­liste­o­p­da­te­ring 11. juli. »Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig glad for min suc­ces. Nu ga­el­der det om at fast­hol­de det go­de spil, så mit mål om en pla­ce­ring i top 100 kan bli­ve re­a­li­se­ret,« sag­de Julie Bo­serup. Det for­ven­tes, at hun skal i ak­tion igen i mor­gen, hvor mod­stan­de­ren bli­ver den use­e­de­de rus­ser, Ele­na Ves­ni­na, der over­ra­sken­de be­sej­re­de An­drea Pet­ko­vic, Tys­kland (se­e­det 32) 7-5, 6-3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.