Kam­pen om mag­ten

På tirs­dag be­gyn­der de kon­ser­va­ti­ve par­la­ments­med­lem­mer de­res af­stem­ning for at fin­de en ny par­ti­le­der. Én eli­mi­ne­res ved hver af­stem­ning, ind­til kun to kan­di­da­ter er til­ba­ge. Når de sid­ste to er fun­det, skal par­tiets med­lem­mer brev­stem­me. Bri­ter­ne skal h

BT - - NYHEDER -

BO­RIS JO­HN­SON

52 år, tidl. borg­me­ster i Lon­don. Var en af de mest pro­mi­nen­te personer på ’lea­ve­si­den, men an­non­ce­re­de i går, at han ik­ke stil­ler op som for­mand for de kon­ser­va­ti­ve. For­kla­rin­gen er bl.a., at me­nings­må­lin­ger ef­ter af­stem­nin­gen har vist, at in­den­rigs­mi­ni­ster The­resa May lig­ger for­an Bo­ris Jo­hn­son. Der­u­d­over har den kon­ser­va­ti­ve justits­mi­ni­ster Mi­cha­el Goves over­ra­sken­de be­slut­ning om og­så at stil­le op sam­ti­dig ve­jet tungt hos Jo­hn­son, si­ger eks­per­ter. Top­po­li­ti­ke­rens be­slut­ning er dog ik­ke lig med, at han vin­ker helt far­vel til en frem­tid som for­mand. Han er nem­lig det, man i en­gelsk po­li­tik kal­der for ’a big beast’ - en magt­fuld og respek­tind­g­y­den­de mand.

FA­VO­RIT 1

The­resa May, 59 år, in­den­rigs­mi­ni­ster Har am­bi­tio­ner og tung er­fa­ring, men har mi­stet no­get af sin stjer­ne-sta­tus in­ter­nt i det kon­ser­va­ti­ve par­ti. Blandt an­det me­ner kri­ti­ke­re, at hun er an­svar­lig for, at man ik­ke har for­må­et at be­gra­en­se an­tal­let af mi­gran­ter. Til gen­ga­eld me­ner til­ha­en­ge­re, at hun vil va­e­re god til at sam­le par­tiets EU-skep­ti­ke­re og til­ha­en­ge­re. Selv var hun ik­ke Bre­xit-til­ha­en­ger un­der valg­kam­pen, men hun har sagt, at hun respek­te­rer re­sul­ta­tet.

FA­VO­RIT 2

Mi­cha­el Gove, 48 år, justits­mi­ni­ster Ka­em­pe­de sam­men med Bo­ris Jo­hn­son for et ’lea­ve’ og er der­for nu fa­vo­rit­ten hos den fløj i par­ti­et, der gik ind for at for­la­de EU. Så sent som i sid­ste må­ned med­del­te han el­lers pres­sen, at han ik­ke vil­le stil­le op, Men nu la­der han alt­så til at ha­ve om­be­stemt sig. Mi­cha­el Gove har og­så tid­li­ge­re va­e­ret ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster i re­ge­rin­gen og er kendt som en af par­tiets in­tel­lek­tu­el­le sva­er­va­eg­te­re.

OUTSIDERNE

Step­hen Crabb, 43 år, beskaeftigelsesminister An­ses for at va­e­re en af par­tiets nye stjer­ner, der stem­te for at bli­ve i EU. Han har ar­bej­der­bag­grund og er op­vok­set hos en en­lig mor, hvil­ket har va­e­ret med til at sik­re ham po­pu­la­ri­tet i par­ti­et. Han sym­bo­li­se­rer et op­gør med den gam­le eli­te af kon­ser­va­ti­ve, men an­ses ik­ke nød­ven­dig­vis for at kun­ne på­ta­ge sig rol­len som le­der. An­drea Le­ad­som, 53 år, ener­gi­mi­ni­ster An­drea Le­ad­som stod skul­der ved skul­der med Bo­ris Jo­hn­son på Lea­ve-si­den un­der af­stem­nin­gen og ar­gu­men­te­re­de sta­er­kt for, at et EU-exit ik­ke vil kom­me til at ram­me Eng­lands øko­no­mi. Der er dog spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt hun blot stil­ler op for at øge si­ne chan­cer for en bed­re mi­ni­ster­post un­der en ny kon­ser­va­tiv le­del­se. Hun er nem­lig end­nu re­la­tiv uer­fa­ren med kun seks år i par­la­men­tet. Ge­or­ge Os­bor­ne, 45 år, fi­nans­mi­ni­ster Har i fle­re år va­e­ret be­trag­tet som den na­tur­li­ge arv­ta­ger ef­ter David Ca­meron, for hvem han har va­e­ret høj­re hånd i valg­kam­pen. Un­der an­dre om­sta­en­dig­he­der vil­le han va­e­re fa­vo­rit til at over­ta­ge, men nu må han nø­jes med at va­e­re out­si­der. Li­am Fox, 54 år, tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster stod på Lea­ve-si­den un­der af­stem­nin­gen, hvil­ket vil va­e­re en for­del for ham. Han har des­u­den me­re en to år­ti­ers er­fa­ring. I 2011 måt­te han dog tra­e­de til­ba­ge som for­svars­mi­ni­ster, da det kom frem, at han hav­de gi­vet sin na­e­re ven og lob­byist Adam Wer­rit­ty alt for let ad­gang til for­svars­mi­ni­ste­ri­et. Kil­der: The Gu­ar­di­an, BBC, The In­de­pen­dent, The Mir­ror. TEKST: Hei­di Pedersen hped@ bt.dk

FOTOKOLLAGE. ORIGINALFOTOS: TOBY MELVILLE, BEN STANSALL, LEON NEAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.