Bo­ris drop­per Dow­ning Stre­et 10

BT - - NYHEDER - Frank Jørgensen | Ritzau

Om­kring halvvejs i sin ta­le ved mid­dags­tid i går send­te Bo­ris Jo­hn­son chok­bøl­ger igen­nem den po­li­ti­ske ver­den i Stor­bri­tan­ni­en. Fri­sten for at mel­de sig som kan­di­dat til le­der­po­sten i det kon­ser­va­ti­ve par­ti var ne­top ved mid­dags­tid. Bo­ris Jo­hn­son var ude i sid­ste øje­blik for at mel­de sig som af­lø­ser for pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron, der ef­ter ne­der­la­get ved EU-fol­ke­af­stem­nin­gen for en uge si­den har be­bu­det sin af­gang.

Jo­hn­son var en af de le­den­de folk i den så­kald­te bre­xit-kampag­ne, der gav EU-mod­stan­der­ne sej­ren ved fol­ke­af­stem­nin­gen.

Det blev i po­li­ti­ske cirk­ler og hos me­nig­mand reg­net for gi­vet, at Bo­ris, han vil da va­e­re par­ti­le­der og pre­mi­er­mi­ni­ster.

»Det­te er den dags­or­den, der er for den na­e­ste pre­mi­er­mi­ni­ster i det­te land,« sag­de han så i går ef­ter at ha­ve rem­set op­ga­ver­ne op.

»Men jeg vil si­ge jer, mi­ne ven­ner, der har ven­tet tro­fast på den­ne ta­les ho­ved­bud­skab, at ef­ter at ha­ve kon­sul­te­ret kol­le­ger og i ly­set af om­sta­en­dig­he­der­ne i par­la­men­tet har jeg kon­klu­de­ret, at den­ne per­son ik­ke kan va­e­re mig.«

Imid­ler­tid er en af de an­dre bre­xit­le­de­re kan­di­dat til at bli­ve ny kon­ser­va­tiv le­der og pre­mi­er­mi­ni­ster. Det er justits­mi­ni­ster Mi­cha­el Gove, Jo­hn­sons tro føl­ge­s­vend i kampag­nen.

Gove med­del­te i går for­mid­dag, at han og­så er kan­di­dat til le­der­po­sten, og der­med mi­ste­de Bo­ris Jo­hn­son den per­son, som bri­ti­ske iagt­ta­ge­re hav­de ven­tet og­så vil­le va­e­re Jo­hn­son en tro føl­ge­s­vend i kam­pen om pre­mi­er­mi­ni­ster­po­sten.

Nu var Gove plud­se­lig en ri­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.