Kold­front

BT - - NYHEDER -

ADVARSEL Ri­si­ko­en for en va­eb­net kon­flikt med Rusland bli­ver det cen­tra­le te­ma, når Na­to-lan­de­ne i na­e­ste uge mø­des i Warszawa. An­ført af den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma skal stats- og re­ge­rings­le­de­re fra 28 lan­de be­slut­te, hvor­dan man kan for­sva­re Po­len og de tre bal­ti­ske lan­de mod yder­li­ge­re rus­sisk ag­gres­sion uden at tir­re den rus­si­ske pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Da Pu­tin i 2014 an­nek­te­re­de 1946 Win­ston Chur­chill hol­der sin be­røm­te ta­le: Et jer­n­ta­ep­pe har sa­en­ket sig i Eu­ro­pa. Krim-halvø­en, sva­re­de Na­to igen med at op­ret­te en hur­tig re­ak­tions­styr­ke.

5.000 kampkla­re trop­per skal i prin­cip­pet kun­ne indsa­et­tes i gra­en­selan­det til Rusland på 48 ti­mer.

Pro­fes­sor Sten Ryn­ning fra cen­ter for krigs­stu­di­er på Syd­dansk Uni­ver­si­tet si­ger, at be­slut­nin­gen var et sig­nal til Pu­tin om, at han har ud­for­dret Na­to. Re­ak­tion fra Na­to »Han har over­t­rå­dt nog­le rø­de linjer i Eu­ro­pas or­den, og nu kom­mer der en re­ak­tion,« si­ger Sten Ryn­ning. 1948 Sov­jet iva­er­ksa­et­ter en blo­ka­de af Ber­lin. 1950 I som­me­ren 1950 ryk­ker kom­mu­ni­sti­ske trop­per fra Nord­korea ind i Syd­korea. Bor­ger­kri­gen var i tre år.

»Ja, spa­en­din­gen er op­trap­pet. Rusland har valgt at ud­for­dre Eu­ro­pas or­den med mi­li­ta­e­re mid­ler, og det har skabt en ri­va­li­se­ring. Rusland øn­sker ik­ke at få en af­ta­le om part­ner­skab med Na­to, så det har man op­gi­vet. Men Na­to øn­sker at sta­bi­li­se­re ri­va- 1961 DDR be­slut­ter at byg­ge en mur tva­ers igen­nem Ber­lin for at for­hin­dre si­ne bor­ge­re i at flyg­te til Ve­sten. Kur­ven er kold op igen­nem 50’er­ne 1962 Sov­jet vil pla­ce­re atom­mis­si­ler i Cu­ba, hvil­ket USA ik­ke kan ac­cep­te­re. Kon­fron­ta­tio­nen er ta­et på at ud­lø­se en atom­krig. De to su­per­mag­ter op­ret­ter en di­rek­te te­le­fon­linje mel­lem Was­hin­g­ton og Moskva for at und­gå, at en ver­denskrig bry­der ud ved en fejl. er en pe­ri­o­de med re­la­tiv af­spa­en­ding 1976 Sov­jets be­slut­ning om at pla­ce­re atomubå­de i Øster­sø­en ind­le­der ny pe­ri­o­de med op­rust­ning. Na­to ved­ta­ger sin dob­belt­be­slut­ning om at op­stil­le kryd­ser­mis­si­ler i Vest­eu­ro­pa for at pres­se Sov­jet til at fjer­ne si­ne SS20 ra­ket­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.