An­nes mor­der var iskold i ret­ten

BT - - NYHEDER -

RETSSAG

Det­te be­stri­des dog af an­kla­ger An­to­nio Gil, der me­ner at Da­ve Ver­bist over­faldt dan­ske­ren, mens hun sov, ef­ter­som li­get blev fun­det i sen­gen.

Li­get var sta­er­kt for­kul­let, men rets­me­di­ci­ner­ne har på bag­grund af dets pla­ce­ring i for­råd­nel­ses­pro­ces­sen fast­slå­et det pra­e­ci­se døds­tids­punkt til at va­e­re klok­ken fi­re om mor­ge­nen.

Ob­duk­tio­nen vi­ste, at An­ne Stran­de Jen­sen fik et hårdt slag, der for­år­sa­ge­de et trau­me på kra­ni­et. An­dre slag har for­år­sa­get in­dre blød­nin­ger i an­sig­tet og en kraf­tig blo­dan­sam­ling på ka­e­ben.

Her­u­d­over hav­de li­get et snit­sår som for­ment­lig stam­mer fra stå­lkab­let. Sel­ve kab­let var lagt dob­belt, og det var del­vist smel­tet som føl­ge af var­men fra bran­den.

Ef­ter dra­bet over­ha­eld­te Da­ve Ver­bist li­get og sen­gen med olie og an­ta­end­te det med ta­endstik­ker.

Bran­den blev op­da­get ved seks­ti­den. BT kun­ne i da­ge­ne ef­ter ved selv­syn kon­sta­te­re, at lej­lig­he­den var to­talt ud­bra­endt.

Rets­sa­gen ven­tes af­slut­tet 7. juli, men dom­mer Ig­na­cio Yl­le­ra og ni na­ev­nin­ge af­si­ger først ken­del­se i skyldspørgs­må­let i lø­bet af to-tre da­ge. Her­ef­ter vil der gå to-tre uger, før straf­fen bli­ver ud­må­lt.

Ankla­ge­ren kra­e­ver 28 års ube­tin­get fa­engsel til Da­ve Ver­bist, mens for­sva­re­ren me­ner, at 10 års fa­engsel er nok.

Ud­over dra­bet på An­ne Stan­de Jen­sen har Da­ve Ver­bist in­drøm­met at ha­ve dra­ebt og par­te­ret den 40-åri­ge mor til to Mont­se Men­dez i Bar­ce­lo­na. Den sag er sta­dig un­der ef­ter­forsk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.