Jub­len­de Sei­er sco­rer for­mue på Bre­xit

BT - - NYHEDER -

PEN­GE-REGN Saxo Bank-mil­li­ar­da­e­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen la­ve­de stors­mi­len­de V-teg­net fra sin luksu­sy­a­cht i Syd­frank­ring, ef­ter Stor­bri­tan­ni­en hav­de vendt ryg­gen til EU. Den kend­te for­ret­nings­mand har va­e­ret me­get åben­hjer­tig, når han har yt­ret sin kla­re mod­stand over for EU, som han me­ner, har ra­get for me­get magt til sig. Men det var ik­ke kun en po­li­tisk sejr for bank­man­den - han har og­så tjent go­de pen­ge på bre­xit. Spra­engt al­le re­kor­der I går kun­ne Bør­sen forta­el­le, at Saxo Bank, som Lars Sei­er Chri­sten­sen var med til at stif­te og ejer 26 pro­cent af, har ’spra­engt al­le re­kor­der’ ef­ter Bre­xit.

I lø­bet af da­gen, ef­ter bri­ter­ne hav­de stemt nej tors­dag den 23. ju­ni, nå­e­de ban­kens om­sa­et­ning 150 mia. kro­ner. Og med ban­kens ind­ta­egt på 10-15 ører pr. 1.000 om­sat­te kro­ner, har Bør­sen reg­net sig frem til, at ban­ken på én dag har tjent i om­eg­nen af 20 mio. kro­ner.

Og selv om Sei­er ik­ke la­en­ge­re er en del af ban­kens di­rek­tion og hel­ler ik­ke sid­der i be­sty­rel­sen, kom­mer suc­ce­sen ham al­li­ge­vel til go­de, tak­ket va­e­re hans sto­re an­del af ak­tier.Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt for BT at få en kommentar fra Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.