Ro på: Så ufar­li­ge er in­sekt­bid

BT - - NYHEDER -

når ar­men ha­e­ver, si­ger Be­ti­na Hjorth, rå­d­giv­nings­chef i Ast­maAl­ler­gi Dan­mark.

»Det er ik­ke al­le, der ved, om de er al­ler­gi­ske over for in­sekt­bid, og det er sik­kert der­for, man ren­der la­e­ge­vag­ten på dø­re­ne.

Man kan sag­tens få vold­som­me ha­e­vel­ser af myg­ge­stik og an­dre in­sekt­bid. Det er ube­ha­ge­ligt, men det er me­get sja­el­dent en allergisk re­ak­tion,« si­ger hun. Symp­to­mer Hvis du bli­ver stuk­ket af et in­sekt, er der al­min­de­lig­vis ik­ke grund til at sø­ge la­e­ge. Med­min­dre du er ble­vet De fle­ste med al­ler­gi over for in­sekt­stik re­a­ge­rer i lø­bet af alt fra få mi­nut­ter til fi­re ti­mer ef­ter stik­ket. En mild allergisk re­ak­tion kan vi­se sig ved mild fe­ber, kval­me, rød­me i hu­den, kløe, tra­et­hed, smer­te el­ler na­el­de­fe­ber over det me­ste af krop­pen stuk­ket i mund, sva­elg, luft­rør el­ler uden på hal­sen, el­ler hvis du ma­er­ker symp­to­mer på al­ler­gi in­den for de før­ste fi­re ti­mer ef­ter bid­det.

De mest al­min­de­li­ge symp­to­mer er, at man fø­ler sig util­pas el­ler svim­mel, får opkast­nings­for­nem­mel­ser, får sva­ert ved at tra­ek­ke vej­ret el­ler ma­er­ker, at det klør på hånd­fla­der og fod­så­ler.

»Hvis ik­ke du op­le­ver de symp­to­mer, er in­sekt­bid­det ik­ke far­ligt,« si­ger Be­ti­na Hjorth.

Hvis du er en af de 50.000 dan­ske­re, der er allergisk over for bi- og hvep­sestik, skal du hu­ske at ha­ve din adre­nal­in­sprøjte med dig rundt i som­mer­lan­det og in­stru­e­re ven­ner og fa­mi­lie i, hvor­dan den skal bru­ges.

Hvis du har al­ler­gi over for bi­er el­ler hvep­se, vil du re­a­ge­re kraf­tigt på stik­ket. Du kan fø­le dig me­get util­pas, få pro­ble­mer med vej­rtra­ek­nin­gen, få prik­ken for øj­ne­ne, få di­ar­ré, ka­ste op, få kram­pe el­ler be­svi­me. Kil­de: Ast­ma-Al­ler­gi Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.