La­er­ling slog si­ne kol­le­ger med ham­mer

BT - - NYHEDER -

HÅNDVAERKER-VOLD Én ef­ter én blev de tre ae­l­dre hånd­va­er­ke­re an­gre­bet af de­res kol­le­ga på byg­ge­plad­sen i Fre­dens­borg. In­gen af dem nå­e­de til­sy­ne­la­den­de at op­da­ge, hvad der var ved at ske, før de blev slå­et ned bag­fra med en la­eg­te­ham­mer. Det skri­ver Fre­dens­borg Amts Avis, ef­ter den 27-åri­ge hånd­va­er­ker­la­er­ling i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør in ab­sen­tia - sig­tet for at stå bag et vold­stogt tors­dag ef­ter­mid­dag med en la­eg­te­ham­mer, som han me­nes at ha­ve brugt til at slå først si­ne tre ae­l­dre kol­le­ger med og der­na­est to til­fa­el­di­ge per­so­ner, hvis bi­ler han stjal.

To af de ae­l­dre hånd­va­er­ke­re blev så hårdt kva­e­ste­de, at de i går end­nu sva­e­ve­de i livs­fa­re på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor de blev ind­lagt.

Den tred­je mand har til po­li­ti­et for­talt, at han tors­dag ef­ter­mid­dag hav­de stå­et på et stil­lads ved en byg­ning ved tor­vet i Fre­dens­borg. Han hav­de net­op kig­get på sit ur og så frem til, at det snart var fyraf­ten.

Der­ef­ter blev alt sort. Ind­til han våg­ne­de ved, at han lå på gul­vet og blød­te fra bag­ho­ve­det, for­tal­te an­kla­ger Mar­git Weg­ge i ret­ten iføl­ge Fre­dens­borg Amts Avis.

Den ae­l­dre håndvaerker fandt der­ef­ter sin an­den kol­le­ga, som og­så var sår­et af et slag i ho­ve­d­et. I en skur­vogn fandt de de­res tred­je kol­le­ga, som og­så blød­te fra et vold­somt slag i ho­ve­d­et.

Ef­ter at ha­ve over­fal­det si­ne kol­le­ger, er den 27-åri­ge tøm­rer­la­er­ling sig­tet for at ha­ve over­fal­det en mand­lig bi­list et an­det sted i Fre­dens­borg. Han slog man­den med la­eg­te­ham­me­ren og stjal hans bil. Stop­pe­de kvin­de­lig bi­list Der­fra kør­te tøm­rer­la­er­lin­gen mod lands­by­en Uvel­se, hvor han iføl­ge Ek­stra Bla­det kør­te ind for­an en kvin­de­lig bi­list, så hun blev tvun­get til at stand­se sin bil. Den un­ge mand åb­ne­de hen­des bil­dør og bad hen­de om at stå ud. Men før hun kun­ne nå at re­a­ge­re, slog han hen­de i ho­ve­d­et med ham­me­ren, trak hen­de ud af bi­len og kør­te va­ek i hen­des bil.

En pa­trul­je­vogn fik øje på man­den i na­er­he­den af Farum og sat­te ef­ter ham. Bil­j­ag­ten end­te med, at den 27-åri­ge mand kør­te galt og på­drog sig let­te­re ska­der.

Iføl­ge po­li­ti­et var det sand­syn­lig­vis en has­hp­sy­ko­se, der var år­sag til, at han gik amok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.