’ ’

BT - - DEBAT -

har det sid­ste styk­ke tid be­va­e­get sig ta­et­te­re og ta­et­te­re på Chris Froo­me, og jeg tror, han er klar til at snup­pe sej­ren i Tour de Fran­ce i år. Qu­in­ta­na er rig­tig god til at hol­de et højt ni­veau gen­nem tre uger, og det gi­ver ham en for­del, for­di Tour de Fran­ce er et langt eta­pe­løb, hvor man skal va­e­re klar he­le ti­den. Der er ik­ke råd til, at han mi­ster kon­cen­tra­tio­nen og ta­ber tid til d e an­dre ryt­te­re – han skal va­e­re vå­gen he­le ti­den! Jo hår­de­re

eta­pen er, de­sto stør­re for­del har han

COLOMBIANEREN NAIRO QU­IN­TA­NA

den sid­ste uge af lø­bet, hvor de rig­tig sto­re bjer­ge kom­mer, og det er her, den co­lom­bi­an­ske ryt­ter skal slå til. Det kan va­e­re på det sto­re bjerg Mont Ven­toux, hvor der in­gen ka­e­re mor er, og det ba­re går opad. Det er i bjer­ge­ne, Qu­in­ta­na kan kø­re fra de an­dre ryt­te­re, men det kra­e­ver, at han kan kla­re sig frem til dem uden at ta­be tid til kon­kur­ren­ter­ne. Qu­in­ta­na er co­lom­bi­a­ner, og de co­lom­bi­an­ske ryt­te­re er of­te nog­le bjerg­ge­der, som vir­ke­lig kan cyk­le opad – Qu­in­ta­na er be­stemt ik­ke en und­ta­gel­se. Jo hår­de­re eta­pen er, de­sto stør­re for­del har han.

DET ER I

af sin kør­sel på si­ne in­stink­ter. Hvor Froo­me har for­be­redt hver en­kelt eta­pe ned til den mind­ste de­tal­je og har fuld­sta­en­dig styr på, hvor hårdt han skal tra­e­de i pe­da­ler­ne, så gi­ver Qu­in­ta­na me­re kulør til lø­bet og kø­rer i langt hø­je­re grad på in­stinkt og for­nem­mel­ser – det kan jeg godt li­de, og der­for tror jeg og­så, han vin­der.

QU­IN­TA­NA BASERER ME­GET

er, hvor Froo­me vir­ke­lig skal slå til. Han er me­get sta­erk i den di­sci­plin. Hvor han kan ar­bej­de på at ta­ge se­kun­der på de an­dre eta­per, så kan der va­e­re ta­le om mi­nut­ter på en­kelt­star­ter­ne. På en­kelt­star­ter­ne kan han ar­bej­de me­get fo­ku­se­ret med, hvor man­ge watt han tra­e­der ud i pe­da­ler­ne. Det er til Froo­mes for­del, for­di han jo net­op er ty­pen, der ar­bej­der me­get de­tal­je­ret. Froo­me er ut­ro­lig fo­ku­se­ret som per­son, og han ar­bej­der sten­hårdt for at nå si­ne mål. Han de­di­ke­rer me­get tid til at gå ned i de mind­ste de­tal­jer, for­di han me­ner, det er her, sej­ren lig­ger.

DE TO ENKELTSTARTER

og Froo­me, der er de to stør­ste kon­kur­ren­ter ved det her års Tour de Fran­ce. Man kan si­ge, at det er den spek­taku­la­e­re Qu­in­ta­na mod den kal­ku­le­re­de og ve­lover­ve­je­de Froo­me, og her tror jeg alt­så, at det er sidst­na­evn­te, der en­der med at stå øverst på po­di­et i Pa­ris.

DET ER QU­IN­TA­NA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.