Hold øje med dis­se po­li­ti­ke­re

Hvil­ke

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Po­li­ti­ker­ne ta­ger nu på som­mer­fe­rie, men hvem har egent­lig over­ra­sket po­si­tivt? Fra En­heds­li­sten? En­heds­li­sten er me­ster i ta­len­t­ud­vik­ling. Se­ne­ste skud på stam­men er par­tiets mil­jø- og kli­ma­ord­fø­rer Ma­ria Gjer­ding, som bl.a. ka­em­pe­de bravt un­der has­tag­get #gyl­le­ga­te i for­bin­del­se med re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke. Føl­ger du ik­ke Per Clau­sen på Twit­ter, så går du glip af man­ge morsom­he­der. Og vil du se den øko­no­mi­ske po­li­tik ud­for­dret fra et blodrødt stand­punkt, så er Pel­le Drag­sted uom­ga­en­ge­lig. Fra Al­ter­na­ti­vet? Po­li­tisk ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist af­va­eb­ner med sit ven­li­ge og hu­mo­ri­sti­ske va­e­sen me­get skep­sis over­for Al­ter­na­ti­vet. Han er i øv­rigt be­ma­er­kel­ses­va­er­digt vel­lidt overalt for Chri­sti­ans­borg. Men fle­re af par­tiets ord­fø­re­re er kørt godt i stil­ling. Tag blot det lil­le kuriosum, at un­der kamp­fly­for­hand­lin­ger­ne send­te Al­ter­na­ti­vet en fredsord­fø­rer – René Ga­de. Fra SF? En­mands­ha­e­ren Pia Ol­sen Dyhr! Men la­eg og­så ma­er­ke til den nye grup­pe­for­mand Ja­cob Mark, som er klas­sisk SFer, men med ung­dom­me­lig frisk­hed, som min­der os om, at SF har fo­stret man­ge un­ge ta­len­ter og kan gø­re det igen. Vi­ka­ren fra hel­ve­de – Kar­sten Høn­ge – kun­ne godt brin­ges me­re i spil. Fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne? Tid­li­ge­re fø­de­va­rer­mi­ni­ster Mette Gjer­skov, som nu er for­mand for Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Na­evn, fun­ge­rer som en sik­ker­heds­ven­til i par­ti­et, som ta­ger sig af, når der er over­tryk i ked­len. Skal der tryk på, så se ef­ter Tri­ne Bram­sen. Vil du ha­ve char­me, så se ef­ter tid­li­ge­re trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke, som vir­ke­lig er blom­stret, fra han blev mi­ni­ster og frem. En­gang var han en me­get tør po­li­tisk ord­fø­rer.

Par­tiets nye stjer­ne er ube­stridt Mat­ti­as Tes­faye, som selv ae­r­ke-bor­ger­li­ge er vil­de med, for­di han er det mest fri­ske pust, Fol­ke­tin­get har set i åre­vis. Fra De Ra­di­ka­le? Iro­nisk nok to ny­til­kom­ne, nem­lig tid­li­ge­re ven­stre­mand Jens Ro­h­de og tid­li­ge­re SF-mi­ni­ster Ida Auken. Sidst­na­evn­te er end­da bed­re til at for­mid­le par­tiets po­li­tik end for­man­den, vi­ste en Gal­lup for ny­lig. Når man ta­ler om cir­ku­la­er øko­no­mi, så er det en dags­or­den, som Ida Auken er me­get ta­et på at eje. Fra Li­be­ral Al­li­an­ce? Si­mon Emil Am­mitzbøll har langt stør­re ind­fly­del­se, end folk ved, og har ik­ke no­get be­hov for at fla­ge med det. Men be­ma­erk og­så tre un­ge kvin­der: Me­re­te Ri­isa­ger, Lau­ra Lin­da­hl og Chri­sti­na Ege­lund, som ar­bej­der sig opad. Og hvis no­gen vir­ke­lig fortje­ner at bli­ve frem­ha­e­vet, så er det Mette Bo­ck, som stra­ek­ker par­tiets pro­fil ud som en ela­stik, der kan fav­ne me­re. Hun be­vi­ser, at mo­den­hed kom­mu­ni­ke­rer godt. Fra Ven­stre? Po­li­tisk ord­fø­rer Ja­cob El­le­mann-Jen­sen be­gynd­te som en lidt fal­met ko­pi af sin ffar­ve­ri­ge far, men den yn­gre ud­ga­ve bli­ver bed­re og bed­re og bur­de va­e­re selvskre­ven til na­e­ste le­di­ge mi­ni­ster­post. Par­ti­et vil­le selv frem­ha­e­ve in­te­gra­tions­ord­fø­rer Marcus Knuth, som har en bå­de im­po­ne­ren­de og in­ter­es­sant bag­grund. Men be­ma­erk opblom­strin­gen af Jan E. Jør­gen­sen, som i man­ge år ba­re var ham, der sang for i Ven­stre, men som nu fol­der sig ud og tør gå imod par­ti­linj­en, f.eks. om po­li­ti­ker­løn, på en hen­sigts­ma­es­sig må­de. Og så Jakob En­gel-Sch­midt, som er en til­tra­engt og be­ga­vet front­ka­em­per.

Par­tiets nye stjer­ne er ube­stridt Mat­ti­as Tes­faye, som selv ae­r­ke­bor­ger­li­ge er vil­de med, for­di han er det mest fri­ske pust Fol­ke­tin­get har set i åre­vis

Fra De Kon­ser­va­ti­ve? Po­li­tisk ord­fø­rer Mette Abild­gaard er al­le­re­de en drift­sik­ker po­li­ti­ker, som spås en stor frem­tid. Og Ras­mus Jar­lov lan­der i over­skrif­ter­ne - uan­set om det hand­ler om kamp­fly el­ler ka­e­re­ster. De to over­strå­ler of­te par­ti­for­man­den, man­ge me­ner og­så, at de har over­ta­get mag­ten i par­ti­et. De er i hvert fald et be­vis på, at par­ti­et har no­get at byg­ge en frem­tid på. Fra Dansk Fol­ke­par­ti? Man kun­ne frem­ha­e­ve man­ge, selv så DF ger­ne, at det var Pe­ter Ko­fod Poul­sen, par­tiets nye ’Skaarup’ (la­es: retsord­fø­rer), men jeg er nu ik­ke så im­po­ne­ret end­nu. Ma­rie Krarup og Mar­tin Hen­rik­sen har en helt an­den gen­nem­slags­kraft. Og par­tiets le­del­se er Bor­gens sta­er­ke­st sam­men­tøm­re­de hold. Men be­ma­erk og­så en af Fol­ke­tin­gets dyg­tig­ste vand­ba­e­re­re, nem­lig var­me og se­ri­ø­se sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.