Ka­me­ra­er skra­em­mer skrot-ty­ve­ne va­ek

BT - - NYHEDER -

SKROT I elek­tro­ni­kaf­de­lin­gen, hvor alt fra brug­te fjern­syn til stavb­len­de­re bli­ver af­le­ve­ret, fo­re­går det helt kon­trol­le­ret. Her er der ik­ke fri ad­gang, og når først den gam­le prin­ter slip­pes ind gen­nem slu­sen, for­svin­der den ind i et af­låst skur. Her ha­en­ger et stort, rundt ad­var­sels­skilt med tek­sten ’Kluns­ning For­budt’, samt et skilt, der gør op­ma­er­k­som på de op­sat­te over­våg­nings­ka­me­ra­er.

For når man af­le­ve­rer sit gam­le fladska­erms-tv el­ler ba­er­ba­re com­pu­ter i elek­tro­ni­kaf­de­lin­gen på den lo­ka­le gen­brugs­sa­tion, får det ik­ke lov til at lig­ge ube­rørt ret la­en­ge, før det har få­et en ny ’ejer’.

Det kon­klu­de­rer en ny rap­port ud­ar­bej­det af Mil­jøsty­rel­sen, der via over­våg­ning og stikprø­ve­kon­trol­ler på ud­valg­te gen­brugs­sta­tio­ner kan do­ku­men­te­re or­ga­ni­se­ret ty­ve­ri af skrot­tet elek­tro­nik. Og det la­der til at va­e­re i høj kurs.

Sty­rel­sen skøn­ner, at det stjå­l­ne gods på land­s­plan sva­rer til 3.500 ton, sva­ren­de til en va­er­di på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner, om året. Trus­ler og ty­ve­ri­er På Verm­lands­ga­de Gen­brugs­sta­tion i Kø­ben­havn har man tid­li­ge­re op­le­vet hyp­pi­ge ty­ve­ri­er, forta­el­ler drifts­le­der Re­ne Marx, da BT mø­der ham blandt de grøn­ne con­tai­ne­re.

»Vi op­le­ve­de det stort set hver dag. Folk der kom kø­ren­de ind på plad­sen og fyld­te bi­len med to til tre brug­te fjern­syn el­ler com­pu­te­re og to mi­nut­ter ef­ter kør­te der­fra igen.«

Iføl­ge Mil­jøsty­rel­sen er ty­ve­ri­er­ne et stort pro­blem for fle­re gen­brugs­sta­tio­ner, hvor an­sat­te op­le­ver at bli­ve tru­et af elek­tro­nik­ty­ve­ne.

Men på Verm­lands­ga­de Gen­brugs­sta­tion har man i fle­re år haft held med at be­ka­em­pe ty­ve­ri­er­ne, så det ik­ke la­en­ge­re er et re­elt pro­blem.

»For godt og vel fi­re år si­den fik vi ka­me­ra­over­våg­ning ved vo­res elek­tro­ni­kaf­de­ling, li­ge­som vi ind­før­te et slu­se­sy­stem. Så når man af­le­ve­rer et gam­melt fjern­syn el­ler com­pu­ter hos os, så en­der det i et af­låst rum og står ik­ke la­en­ge­re frit frem­me. Det af­hol­der ik­ke de mest iha­er­di­ge ty­vek­na­eg­te fra at gø­re et for­søg, men der er langt imel­lem, det sker,« si­ger Re­ne Marx. Brug byt­ter­cen­te­ret På langt de fle­ste af lan­dets gen­brugs­sta­tio­ner er det for­budt at klun­se de ting, som hav­ner i con­tai­ner­ne. Det ga­el­der og­så på Verm­lands­ga­de, men her har man valgt at ind­ret­te et stort byt­te­cen­ter til det ’af­fald’, der er for godt til at smi­de ud, og som an­dre må­ske kan få nyt­te af.

»Vi op­for­drer al­tid folk til at af­le­ve­re ek­sem­pel­vis de­res brug­te elek­tro­nik til di­rek­te gen­brug i vo­res byt­te­cen­ter, hvis det sta­dig vir­ker. Man­ge af de ting, folk af­le­ve­rer, fun­ge­rer jo helt fint, men er ba­re ble­vet lidt slid­te,« si­ger Re­ne Marx.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.