’Man kan jo fin­de alt’

BT - - NYHEDER -

»Det er fan­ta­stisk, at man kan gå på op­da­gel­se og fin­de så man­ge fi­ne ting, der slet ik­ke fejl­er no­get,« si­ger 63-åri­ge Sus­an­ne Red­ding, der er en flit­tig bru­ger af byt­te­cen­te­ret på Verm­lands­ga­de Gen­brugs­sta­tion.

Den pen­sio­ne­re­de fol­ke­sko­lela­e­rer hav­de ta­get tu­ren fra sit ko­lo­ni­ha­ve­hus, og hav­de i går fyldt fav­nen med ly­ses­ta­ger, va­ser og le­ge­tøj til na­bo­ens bør­ne­børn.

»Man kan jo fin­de alt, hvad man skal bru­ge. Jeg har fak­tisk møb­le­ret he­le mit ko­lo­ni­ha­ve­hus med møb­ler her­fra.«

KLUNSEFORBUD Øko­no­mi: Af­fal­det på gen­brugs­plad­sen til­hø­rer kom­mu­nen, der kan tje­ne pen­ge på det. Pri­vat­liv: Skrot kan rum­me per­son­li­ge da­ta, som al­le og en­hver ik­ke skal kun­ne stu­de­re. Mil­jø: Når man af­le­ve­rer f.eks. elek­tro­nik til gen­brug, for­ven­ter man at det gen­bru­ges. Ta­ger du det med hjem, en­der det må­ske i skral­des­pan­den. Kil­de: Af­fald.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.