Toy­o­ta vi­ser ta­en­der med høj­be­net CH-R

BT - - BILER -

SUV-SATSNING Det er lidt sjovt med Toy­o­ta – på den ene si­de går de hårdt ef­ter at bry­de al­le kon­ven­tio­ner i jag­ten på bil­de­sign, som kun­ne va­e­re ta­get di­rek­te ud af en sci­en­ce-fi­ction film. Her har vi bi­ler som Mirai, Pri­us og en lang ra­ek­ke kon­cept­bi­ler som den må­ske ik­ke så kend­te, men gu­des­muk­ke FT-1 (prøv at goog­le den). I den an­den grøft fin­der vi det, som nog­le kal­der for blød hat-mo­del­ler­ne: SE­NE­STE NYT Auris, Aven­sis og al­le fi­re­hjul­stra­ek­ker­ne, som ik­ke vin­der pri­ser for de­res de­sign, men til gen­ga­eld kan så me­get an­det. Den ny­e­ste Toy­o­ta på stam­men la­eg­ger sig mod grup­pe ét med de­le af grup­pe to som in­gre­di­ens. Bi­len har det li­det huskva­er­di­ge navn C-HR, som åben­bart står for Coupé High-Ri­der (et coupélig­nen­de kø­re­tøj med høj fri­høj­de og høj sid­depo­si­tion).

Bi­len blev før­ste gang vist som kon­cept-bil i 2014, og den er fak­tisk gan­ske tro mod sit op­hav. Det vil man kun­ne li­de el­ler ha­de, og det er gan­ske be­vidst. Bi­len er nem­lig de­sig­net til at skil­le sig ud – bå­de i Toy­o­tas eget mo­del­pro­gram og blandt kon­kur­ren­ter­ne på mar­ke­det. Bed­re kva­li­tet i ka­bi­nen Selv om bi­len ser kom­pakt ud a la Nis­san Juke, un­der­stre­ger Toy­o­tas dan­ske pres­se­chef, at det vil va­e­re li­ge­som at sam­men­lig­ne Golf med Po­lo – når man ta­ler stør­rel­se. Det vil si­ge, at bi­len fak­tisk er stør­re, end man tror, og mens kon­kur­ren­ter som Juke, Cap­tur og Ma­z­da CX-3 er i b-suv seg­men­tet, er C-HR i C-suv seg­men­tet, der ek­sem­pel­vis do­mi­ne­res af Nis­san Qas­hqai el­ler Re­nault Kad­jar.

Mens Toy­o­tas ame­ri­kan­ske de­sig­naf­de­ling har stå­et for det yd­re de­sign, er det Toy­o­tas eu­ro­pa­ei­ske de­sig­naf­de­ling, der har ført pen­nen ind­ven­dig. Der­for skul­le ma­te­ri­a­le­kva­li­te­ten i ka­bi­nen va­e­re i en hidtil uset høj klas­se i det, som Toy­o­ta selv be­skri­ver som high-tech mø­der sensu­a­li­tet og mo­derig­tigt de­sign. Ny stan­dard for for­brug In­den­for har ma­te­ri­a­le­val­get få­et et (til­tra­engt) løft, med nyta­enk­te de­sign­de­tal­jer og in­tu­i­ti­ve løsninger, som om­kran­ser fø­re­ren. En ot­te tom­mer tou­chska­erm med Toy­o­tas ny­e­ste mul­ti­me­di­e­sy­stem med mu­lig­hed opkob­ling til in­ter­net­tet, down­lo­ad af nyt­ti­ge ap­ps og in­te­gra­tion af ens smartp­ho­ne er pla­ce­ret cen­tralt i ka­bi­nen ret­tet, mod fø­re­ren, er en del af ud­sty­ret, men om det bli­ver som stan­dard må vi ven­te og se.

Det mest in­ter­es­san­te bli­ver at føl­ge Toy­o­tas ny­e­ste og fjer­de ge­ne­ra­tion hy­brid­tek­no­lo­gi, som føl­ger med mo­del­len. Der­med er der lagt op til en bil, der med et bra­end­stof­for­brug i klas­sen på gen­nem­snit­ligt 27 km/l ved blan­det kør­sel, vil sa­et­te en ny stan­dard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.