Er han 36 mio. år gam­mel?

BT - - FILM -

FIKTION EL­LER EJ?

Hen­ning Hø­eg |

Nav­net er Scrat. Han er en sa­er blan­ding af en rot­te og et egern med sa­bel­ti­ger-ta­en­der. Og han er me­re uhel­dig end An­ders And på en rig­tig dår­lig dag.

I hver af de fo­re­gå­en­de Ice Age-film har Scrat va­e­ret med til at sa­et­te hand­lin­gen i gang. Og den­ne gang er kon­se­kven­ser­ne af hans ga­le stre­ger va­er­re end no­gen­sin­de før.

Ska­ber big-bang 2

På jagt ef­ter si­ne agern ryk­ker Scrat gan­ske en­kelt rundt på pla­ne­ter­ne, og han sa­et­ter gang i no­get, der på man­ge må­der min­der om big-bang num­mer to.

Hi­sto­ri­en om Scrat og hans uhel­di­ge va­e­sen er så­le­des 100 pro­cent fik­tiv.

Men si­den pre­mi­e­ren på den før­ste ’Ice Age’-film i 2002 har den lil­le fyr må­ske få­et en uven­tet for­bin­del­se til den vir­ke­li­ge bi­o­lo­gi­ske og na­tur­hi­sto­ri­ske ver­den.

I 2011 fandt vi­den­skabs­ma­end fra Uni­ver­si­ty of Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy i Ot­tawa, Ca­na­da så­le­des et lil­le fos­sil af et pat­te­dyr, der i mista­en­ke­lig grad lig­ner Scrat – en blan­ding af en rot­te og et egern.

Vi­den­skabs­ma­en­de­ne skøn­ner, at fos­silet er et sted imel­lem 31 og 36 mil­li­o­ner år gam­melt. Og de gav det lil­le, ny­op­da­ge­de dyr nav­net ’Cro­no­pio den­ti­a­cutus’.

Hvor kom­mer han fra

Iføl­ge in­struk­tør Chris Wed­ger var det teg­ne­ren Pe­ter de De­ve, der ef­ter et be­søg på New Yor­ks na­tur­hi­sto­ri­ske mu­se­um fik idéen til Scrat. Men teg­ne­ren Ivy Sil­ber­ste­in (ali­as Ivy Su­per­so­nic) er af en helt an­den op­fat­tel­se.

Un­der et stu­di­e­op­hold på Skid­mo­re Col­le­ge, New York i 1999 me­ner Ivy Sil­ber­ste­in nem­lig, at hun selv så et dyr, der lig­ne­de Scrat (dog uden sa­bel­ta­en­der). Nyhe­den om det ukend­te dyr blev bragt på CNN. Og si­den­hen har Ivy Sil­ber­ste­in uden held sagsøgt film­sel­ska­bet bag ’Ice Age’.

Scrat (en sam­men­tra­ek­ning af det to ord ’Squir­rel’ og ’rat’) er en blan­ding af en rot­te og et egern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.