’Først var jeg vir­ke­lig dår­lig’

BT - - FILM -

EDDIES STEM­ME

Hen­ning Hø­eg | Når un­ger­ne har skru­et rig­tig højt op for teg­ne­fil­me­ne på tv, så kan de­res far, sku­e­spil­ler Gor­don Ken­ne­dy godt fin­de på at rå­be ’Skru ned for det ra­bal­der’. Men så op­da­ger han, at det fak­tisk er hans egen stem­me på tv.

Si­den sit gen­nem­brud som halv­de­len af ko­mi­ker-duo­en ’Timm og Gor­don’ har den i dag 47-åri­ge skotsk-dan­ske sku­e­spil­ler nem­lig lagt stem­me til så man­ge teg­ne­film, at han ik­ke al­tid kan hu­ske tit­ler­ne.

»Ja, det er ik­ke for­di, jeg ik­ke går op i ar­bej­det, tva­er­ti­mod. Jeg el­sker at la­eg­ge stem­me til ani­ma­tions­fil­me­ne. Men nog­le gan­ge har jeg fle­re små job på én dag. Og så kan det va­e­re sva­ert at hu­ske dem al­le sam­men,« si­ger Gor­don Ken­ne­dy, der i den nye ’Ice Age – Den vil­de­ste rej­se’ igen la­eg­ger stem­me til pung­dy­ret Ed­die.

Sam­men – og al­li­ge­vel ik­ke

Li­ge­som det en­gang var til­fa­el­det i den vir­ke­li­ge ver­den, dan­ner Gor­don i ’Ice Age 5’ mak­ker­par med Timm Vla­di­mir, der la­eg­ger stem­me til Eddies go­de ven Crash.

Men i stu­di­et, hvor stem­mer­ne la­eg­ges på, ser Timm og Gor­don ik­ke no­get til hin­an­den.

Her ar­bej­der hver sku­e­spil­ler nem­lig ale­ne med pro­du­cer og lyd­mand.

På la­er­re­det kø­rer de små film­bid­der, der skal syn­kro­ni­se­res igen og igen.

Ne­de i høj­re hjør­ne kan man se tal­ko­den, der går helt ned til hund­re­de­de­le se­kun­der, så ar­bej­det kan bli­ve så pra­e­cist som mu­ligt.

Og for den er­far­ne Gor­don Ken­ne­dy sid­der Eddies lyn­hur­ti­ge replik­ker ger­ne i kas­sen i før­ste for­søg. Men sådan har det ik­ke al­tid va­e­ret.

»Jeg var vir­ke­lig dår­lig i be­gyn­del­sen. jeg me­ner, vir­ke­lig dår­lig. Jeg blev vildt stres­set over tal-ko­den, der ba­re kør­te og kør­te. Jeg kom for sent, og jeg kom for tid­ligt, mens jeg sved­te og sved­te.«

’’ Jeg kom for sent, og jeg kom for tid­ligt, mens jeg sved­te og sved­te

I dag er Gor­don Ken­ne­dy én af vo­res mest er­far­ne dan­ske stem­mer, det kan hø­res i et hav af teg­ne­film, bå­de i bi­o­gra­fen og på tv. Og nervø­si­te­ten er for­la­engt for­s­vun­det.

Sva­er stem­me­prø­ve

»Ja, nu er det ba­re pis­sesjovt. Jeg la­eg­ger mig ta­et op ad den i det­te til­fa­el­de ame­ri­kan­ske stem­me. Jeg ska­ber mig, flip­per ud og har det sjovt.«

»I for­bin­del­se med den nye film tror jeg blot, at jeg var i stu­di­et i to ti­mer sam­men­lagt. Nu ken­der jeg jo Eddies fa­con. Og den­ne gang er replik­ker­ne ba­re SÅ sjove, så de fal­der vir­ke­lig let i mun­den.«

Li­ge­som an­dre dan­ske stem­mer skul­le Gor­don Ken­ne­dy først af­la­eg­ge en tem­me­lig sva­er stem­me­prø­ve for få at job­bet som den dan­ske ud­ga­ve af Ed­die.

Men nu får han det au­to­ma­tisk, hver gang der kom­mer en ny ’Ice Age’-film. Og han gla­e­der sig til at se fil­men sam­men med un­ger­ne.

»Det gi­ver jo lidt ek­stra po­int, når man la­eg­ger stem­me til film, de kan li­de,« si­ger Gor­don Ken­ne­dy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.