Ita­li­ens ga­le M

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Al­der: Født: Po­si­tion som spil­ler: Klub­ber som spil­ler: Tit­ler som spil­ler: A-land­skam­pe for Ita­li­en: Klub­ber som tra­e­ner: Tit­ler som tra­e­ner: Bonu­s­in­fo: Når Con­te ta­ler, bli­ver du over­fal­det af hans ord. De bra­ger gen­nem al­le dø­re i dit sind. Jeg har op­gi­vet at ta­el­le, hvor man­ge gan­ge, jeg har sagt: Wow, nu ram­te Con­te igen plet med det, han sag­de der respek­te­rer ham, ser og­så, hvor hårdt han selv ar­bej­der,« fort­sa­et­ter lands­holds­må­l­man­den. Gal og ge­ni­al Da han selv spil­le­de, var An­to­nio Con­te hold­kam­me­rat med fan­ta­sti­ske ta­len­ter som Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, Ales­san­dro Del Pi­ero, Pa­vel Ned­ved og man­ge an­dre. Han måt­te der­for ar­bej­de sten­hårdt for at va­e­re i stand til ba­re at føl­ge en lil­le smu­le med. Den ar­bejds­moral ha­en­ger ved. End­da på al­le ti­der af døg­net.

»Hans liv er fod­bold. Jeg ved, han er vå­gen ind­til klok­ken tre el­ler fi­re om mor­ge­nen for at stu­de­re vi­deo, un­der­sø­ge fejl el­ler la­e­se op på den na­e­ste mod­stan­der. Det er godt, Elisa­bet­ta er sådan en god ko­ne (…) for han har to ko­ner. Elisa­bet­ta og fod­bol­den,« si­ger An­drea Pir­lo, som Con­te hen­te­de til Ju­ven­tus, men ik­ke har ta­get med til EM.

»Jeg ved end­da, at han ta­en­der sen­ge­lam­pen midt om nat­ten, for­di han er kom­met i tan­ker om no­get, som han bli­ver nødt til at skri­ve ned. Se ba­re. Du fin­der ik­ke en me­re for­stå­en­de kvin­de end hen­de.«

»Jeg har spil­let un­der man­ge sto­re tra­e­ne­re. Men Con­te er et ge­ni. Som al­le ge­ni­a­le men­ne­sker er han og­så lidt van­vit­tig. Som sagt kan han va­e­re et ba­est, og når han er vred, er et om­kla­ed­nings­rum et af de far­lig­ste ste­der at op­hol­de sig,« fort­sa­et­ter den i dag 37-åri­ge play­ma­ker. En dom­mers va­er­ste ma­re­ridt Pir­lo har selv på egen krop op­le­vet An­to­nio Con­tes be­ryg­te­de tem­pe-

46 år 31. juli i Lec­ce, Ita­li­en Ita­li­ensk land­stra­e­ner si­den 2014 – skif­ter til Chel­sea ef­ter EM Cen­tral midt­ba­ne Lec­ce (1985-1991), Ju­ven­tus (1991-2004) Fem ita­li­en­ske mester­ska­ber og en Cham­pions Le­ague-ti­tel 20 (sølv ved VM i 1994 og EM 2000) Arezzo, Ba­ri, Ata­lan­ta, Si­e­na og Ju­ven­tus Tre ita­li­en­ske mester­ska­ber med Ju­ven­tus An­to­nio Con­te har åbent stå­et frem og for­talt, at hans nu upå­kla­ge­li­ge man­ke er re­sul­ta­tet af he­le tre hårtrans­plan­ta­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.