Magnus­sen-ri­val for­la­en­ger med Toro Ros­so

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

EN AF KE­VIN Magnus­sens skar­pe­ste kon­kur­ren­ter i kam­pen om plad­ser­ne i For­mel 1-VM 2017 ser ud til at va­e­re eli­mi­ne­ret. Det er ik­ke of­fi­ci­elt end­nu, men alt ty­der på, at Car­los Sainz Jr bli­ver hos Toro Ros­so, og der­med sid­der Magnus­sen en smu­le me­re sik­kert i sit nu­va­e­ren­de Re­nault-sa­e­de. En ana­ly­se af Sainz’ se­ne­ste uger gi­ver et gan­ske in­ter­es­sant bil­le­de af, hvor­dan For­mel 1 fun­ge­rer på kan­ten af ’sil­ly sea­son’ 2016/17. JEG HØRTE RYGTERNE om Sainz Jr og Re­nault i Mon­tre­al for tre uger si­den. En uge se­ne­re, da vi var i Baku til Eu­ro­pas Grand Prix, blev de me­re kon­kre­te. Re­nault-team­chef Fre­de­ric Vas­seur be­kra­ef­te­de in­ter­es­sen for den un­ge spa­ni­er, og Ke­vin Magnus­sen in­drøm­me­de, at Sainz Jr’s pro­fil – ’ung, spansk og hur­tig’ – pas­se­de godt til Re­naults lang­sig­te­de pla­ner.

Sainz-lej­ren gjor­de ik­ke no­get for at sky­de rygterne ned – tva­er­ti­mod. Red Bull, der og­så ejer Toro Ros­so-tea­met, hav­de net­op be­slut­tet at fort­sa­et­te med Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen i 2017, og der­med var et avan­ce­ment til ener­gi­drik-kon­cer­nens ’første­hold’ ude­luk­ket for Sainz. Han er i gang med sin an­den Toro Ros­so-sa­e­son, og mens hans team­kam­me­rat i 2015 og be­gyn­del­sen af 2016, Ver­stap­pen, al­le­re­de er på plads hos Red Bull (og har vun­det sit før­ste grand­prix), syn­tes Sainz på vej ind i en blind­g­y­de.

Der­for kom Re­nault-in­ter­es­sen på det rig­ti­ge tids­punkt for spa­ni­e­ren. Han kun­ne sam­men med sit bag­land bru­ge den til at pres­se Red Bull. I BAKU BLEV det og­så ty­de­ligt, at Red Bulls el­lers sta­er­ke strøm af nye ta­len­ter var i fa­re for at tør­re ud. I mod­sa­et­ning til de øv­ri­ge top­hold Fer­ra­ri og Mer­ce­des, der ’kø­ber’ top­kø­re­re, ud­dan­ner Red Bull dem selv. Sebastian Vet­tel, Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen er al­le ek­semp­ler på Red Bulls ta­len­t­ud­vik­ling, hvor man la­e­rer For­mel 1-fa­get hos Toro Ros­so, in­den man ryk­kes op på første­hol­det, Red Bull. Sainz er na­e­ste led i Toro Ros­so/Red Bull-ka­e­den, men ef­ter ham er det be­gyndt at se lidt sløjt ud. Fransk­man­den Pi­er­re Gas­ly, der er of­fi­ci­el re­ser­ve for beg­ge Red Bulls For­mel 1-team, skuf­fe­de i Baku end­nu en gang i GP2-se­ri­en, og hvis Sainz skif­te­de til Re­nault, kun­ne der plud­se­lig bli­ve man­gel på po­ten­te Red Bull-kø­re­re i frem­ti­den.

Der­for hand­le­de Red Bull-le­del­sen hur­tigt. Med ud­sigt til at mi­ste Sainz til Re­nault fik man i den for­løb­ne uge hur­tigt for­hand­let en ny af­ta­le på plads med spa­ni­e­ren. Jeg ved ik­ke, hvad Red Bull har lo­vet Sainz for 2018, men i hvert fald ser han nu ud til at ta­ge end­nu en sa­e­son på de­res an­det­hold.

Der­med er en af de mest op­lag­te bej­le­re til et Re­nault-sa­e­de 2017 va­ek – i hvert fald på kort sigt. Der er nem­lig sta­dig ri­si­ko for, at Re­nault kø­ber Sainz fri som led i den mo­to­raf­ta­le, men net­op har ind­gå­et med Toro Ros­so.

Der er sta­dig man­ge bej­le­re til Re­naults 2017-sa­e­der! BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.