Tour de Fran­ce Den hvi­sken­de bjerg­ged

BT - - TOUR DE FRANCE -

PORTRAET mo­un­tain­bi­ke, som hans fora­el­dre, der vend­te hver en pe­so for at få en­der­ne til at mø­des, hav­de in­ve­ste­ret i.

Qu­in­ta­na har be­kra­ef­tet, at han cyk­le­de i sko­le – men har sam­ti­dig un­der­stre­get, at han godt kun­ne ha­ve ta­get bus­sen, hvis han vil­le.

En an­den po­pu­la­er hi­sto­rie si­ger, at Qu­in­ta­na i sin de­but­sa­e­son un­der et løb slog én af si­ne ru­ti­ne­re­de kon­kur­ren­ter af cyk­len med en ma­ve­pu­ster. Vin­de­rin­stink­tet løb an­gi­ve­ligt af med ham. Så er du ad­va­ret, Chris Froo­me.

Selv om Tour-leg­en­den Greg LeMond har be­skre­vet Qu­in­ta­na som det ’mest ty­de­li­ge ta­lent i de se­ne­ste 25 år’, har det ik­ke al­tid lig­get i kor­te­ne, at colombianeren skul­le le­ve af at cyk­le. Kom sent i gang »Jeg star­te­de sent. Jeg blev først rig­tig in­ter­es­se­ret i cyk­ling i en sen al­der,« har Qu­in­ta­na tid­li­ge­re for­talt til Cycling­news.

»Jeg kan hu­ske, jeg sad hjem­me i Co­lom­bia og så Al­ber­to (Con­ta­dor, red.) vin­de Tou­ren på TV. Jeg var fa­sci­ne­ret af he­le pra­e­sta­tio­nens om­fang, og selv­føl­ge­lig af de cyk­ler, I år er jeg kom­met for at vin­de. Jeg har for­be­redt mig op­ti­malt på at re­a­li­se­re min drøm om den gu­le trø­je som de pro­fes­sio­nel­le kør­te på. Min drøm var en dag at eje sådan en cy­kel.«

Når Tour de Fran­ce-ud­ga­ve 2016 i dag sky­des i gang, er Qu­in­ta­na den he­de­ste kan­di­dat til at vip­pe Chris Froo­me af tro­nen. Og må­ske har colombianeren i år det men­tale over­tag over for Sky-kap­ta­j­nen, der bør bli­ve nervøs, når han ta­en­ker til­ba­ge på den af­slut­ten­de uge af sid­ste års Tour.

Isa­er på den sid­ste re­el­le eta­pe – tu­ren op langs Al­pe d’Hu­ez’ zigzag-ve­je – hvor Qu­in­ta­na fik sat et dybt stød ind på Chris Froo­me, der plud­se­lig lig­ne­de et gum­pe­tungt ner­vevrag. Dog lyk­ke­des det ik­ke for Qu­in­ta­na at over­ha­le briten sam­let, men han fik bar­be­ret Froo­mes for­spring ned til 1,12 mi­nut­ter – Sky­kap­ta­j­nen hav­de un­der­vejs haft over fi­re mi­nut­ter ned til Qu­in­ta­na.

»I år er jeg kom­met for at vin­de. Jeg har for­be­redt mig op­ti­malt på at re­a­li­se­re min drøm om den gu­le trø­je. Jeg er ik­ke nød­ven­dig­vis sta­er­ke­re, men jeg er ro­li­ge­re,« hvi­ske­de Qu­in­ta­na af­slut­nings­vis i går.

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.