En du­el mel­lem ty­ske kraftva­erk

BT - - TOUR DE FRANCE -

EF­TER DEN FIKTIVE start på eta­pen be­gi­ver fel­tet sig ud på ot­te ki­lo­me­ters hyg­ge­kør­sel, hvor de bl.a. kø­rer op og ven­der for­an det smuk­ke Mont Saint-Mi­chel, in­den eta­pen of­fi­ci­elt sky­des i gang kl. 12.50. Som al­tid vil isa­er de min­dre holds ryt­te­re va­e­re ut­ro­ligt op­sat­te på at ram­me årets før­ste ud­brud. Der er så­le­des pla­ce­ret to små ka­te­go­ri 4-stig­nin­ger, der hver gi­ver et bjerg­po­int in­den for de før­ste 40 km af eta­pen. Vi kan for­ven­te en hård kamp om at bli­ve før­ste mand i den prik­ke­de bjerg­trø­je i Tour de Fran­ce.

Ef­ter det tid­li­ge ud­brud er ble­vet etab­le­ret, bli­ver den stør­ste grund til be­kym­ring for ryt­ter­ne vej­ret el­ler ret­te­re vin­den. Der mel­des så­le­des om kraf­tig ve­sten­vind, og da de før­ste 110 km fo­re­går na­er ky­sten, er det be­stemt ik­ke us­and­syn­ligt, at vi ser fel­tet split­tet i man­ge grup­per i si­de­vin­den. Hvis ik­ke klas­se­ments­fa­vo­rit­ter­ne er fuldt fo­ku­se­ret fra star­ten, kan de­res am­bi­tio­ner li­de et or­dent­ligt kna­ek al­le­re­de på før­ste­da­gen. Sid­ste år mi­ste­de Nairo Qu­in­ta­na 1,28 mi­nut­ter på 2. eta­pe ef­ter et dumt tidstab i si­de­vin­den. I Pa­ris slut­te­de Qu­in­ta­na på en sam­let an­den­plads, 1,12 mi­nut­ter ef­ter Chris Froo­me. Selv­om det bli­ver bjer­ge­ne, der kom­mer til at af­gø­re årets Tour de Fran­ce, må de før­ste fla­de eta­per al­drig un­der­vur­de­res.

Ef­ter et smut ind i lan­det, hvor der ka­em­pes om po­int til den grøn­ne trø­je ved den ind­lag­te spurt i Le Haye, ram­mer fel­tet igen ky­sten med lidt over 30 km til mål. Her kø­rer de seks ki­lo­me­ter, hvoraf tre af dis­se fin­der sted klos op ad van­det in­den for bøl­ge­sprøjts­af­stand. Her­ef­ter sen­der ru­ten ryt­ter­ne til­ba­ge ind i lan­det, in­den de ven­der og sa­et­ter kurs mod mål­stre­gen ved Utah Beach.

FI­NA­LEN

KIGGER MAN BLOT på kor­tet, er de sid­ste 15 km ik­ke sa­er­ligt van­ske­li­ge for fel­tet med kun gan­ske få sving. Det er dog vig­tigt at be­ma­er­ke, at ve­je­ne de sid­ste 40 km ik­ke er sa­er­ligt bre­de. Det be­ty­der, at kun en­kel­te hold kan ha­ve fron­ten på fel­tet, og det vil uden tvivl ska­be ka­os, da al­le er fri­ske, og bå­de klas­se­ments­ryt­ter­ne og sprin­ter­ne ger­ne vil sid­de helt frem­me. Ef­ter fel­tet kø­rer om­kring kir­ken i Saint-Ma­rie-du-Mont, er de sid­ste fem km me­re el­ler min­dre li­ge ud. Kort ef­ter at ha­ve kørt un­der to km-po­r­ten, pas­se­rer ryt­ter­ne min­des­ma­er­ket for de 800 dan­ske sø­folk, der delt­og i in­va­sio­nen i Nor­man­di­et i 1944. In­de på den sid­ste ki­lo­me­ter, bu­er vej­en svagt til høj­re in­den de af­gø­ren­de 500 me­ter li­ge ud mod mål­stre­gen. Der er med­vind de sid­ste ki­lo­me­ter, hvil­ket be­ty­der, at tem­po­et vil bli­ve skru­et end­nu me­re i vej­ret end nor­malt. De tun­ge sprin­te­re, der kan tra­e­de man­ge watt, vil ha­ve en klar for­del her, hvis de­res hold kan sa­et­te dem rig­tigt i sce­ne.

FAVORITTERNE

DEN HELT STO­RE fa­vo­rit til den­ne før­ste eta­pe er Mar­cel Kit­tel. Han har al­le­re­de vun­det åb­nings­e­ta­pen og ta­get den gu­le trø­je to gan­ge i sin kar­ri­e­re (i 2013 og 2014). I beg­ge om­gan­ge vandt han yder­li­ge­re tre eta­per in­klu­si­ve fi­na­len i Pa­ris. In­den den­ne sa­e­son skif­te­de Kit­tel til Etixx-Qu­i­ck-Step. Med et nyt se­tup og nye hja­el­pe­ryt­te­re i sprin­ter­to­get vil­le det ik­ke ha­ve un­dret no­gen, hvis Kit­tel li­ge skul­le bru­ge et par løb til at få tin­ge­ne til at fun­ge­re. Det var dog ik­ke til­fa­el­det. Den sto­re ty­sker vandt det før­ste løb, han stil­le­de op i og har si­den­hen ta­get syv sej­re, her­i­blandt de før­ste to fla­de eta­per af Giro d’ita­lia. Etixx-Qu­i­ck-Step er blandt de bed­ste hold til at kø­re i si­de­vind. Kit­tel bør så­le­des va­e­re i sik­re ha­en­der, hvis fel­tet bli­ver split­tet. I en med­vinds­spurt er Kit­tel me­re el­ler min­dre urør­lig, hvis han bli­ver le­ve­ret i den rig­ti­ge po­si­tion. Han tra­e­der sim­pelt­hen så man­ge watt, at det ma­te­ma­tisk stort set er umu­ligt at slå ham, hvis han und­går uheld.

Den ene­ste, der har ka­pa­ci­te­ten til at ud­for­dre Kit­tel i en di­rek­te du­el, un­der de her for­hold, er An­dré Greipel (Lot­to Sou­dal). Li­ge­som sin lands­mand kan Greipel og­så tra­e­de af­sin­digt hø­je watt-tal. Sid­ste år i Kit­tels fra­va­er vandt han fi­re eta­per og vi­ste sig som fel­tets hur­tig­ste mand. Nu får vi en­de­lig at se de to ty­ske­re i kamp mod hin­an­den.

En af de vig­tig­ste fak­to­rer til den­ne før­ste eta­pe bli­ver po­si­tio­ne­rin­gen i fi­na­len. Da ve­je­ne ik­ke er sa­er­ligt bre­de, er det al­fa og om­e­ga for Kit­tel og isa­er Greipel, at de­res hold ta­ger fron­ten på de sid­ste ki­lo­me­ter. Der­med kan de selv dik­te­re far­ten og sør­ge for, at der bli­ver kørt så hur­tigt, at de øv­ri­ge sprin­te­re, der tra­e­der fa­er­re watt, star­ter bag­fra og skal bru­ge ek­stra kra­ef­ter på ba­re at kom­me frem.

OUTSIDERNE

RYT­TE­RE SOM ALE­XAN­DER Kri­stoff (Ka­tusha), Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) og Mark Ca­ven­dish (Di­men­sion Da­ta) bør al­tid na­ev­nes blandt topkan­di­da­ter­ne til en sprin­te­r­e­ta­pe, men i di­rek­te kamp mod de to ty­ske kraftva­erk bli­ver det be­stemt ik­ke nemt. Det vil dog sta­dig ik­ke va­e­re en over­ra­skel­se, hvis en af de tre ta­ger den før­ste gu­le trø­je. For Ca­ven­dish vil det va­e­re før­ste gang i kar­ri­e­ren, hvil­ket na­tur­lig­vis er en ek­stra mo­ti­va­tion. Blandt de øv­ri­ge out­si­de­re til sej­ren i dag fin­der vi Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant-Alpe­cin), Sam Ben­nett (Bora-Ar­gon), Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie) og Dylan Gro­e­newe­gen (Team Lot­to NL). Sidst­na­evn­te kom op­rin­de­lig til Tou­ren i stor­form ef­ter at ha­ve vun­det det hol­land­ske mester­skab. Desva­er­re for Gro­e­newe­gen har han dø­jet med di­ar­ré de se­ne­ste da­ge, hvil­ket og­så gjor­de, at han mis­se­de den of­fi­ci­el­le hold­pra­e­sen­ta­tion tors­dag af­ten. Det er der­med usik­kert, om den un­ge hol­la­en­der al­le­re­de er klar til at spur­te med på før­ste eta­pe. Mi­cha­el Mat­t­hews hø­rer og­så til blandt de hur­ti­ge ryt­te­re i an­det og tred­je ge­led, der kan blan­de sig helt frem­me. En hek­tisk med­vinds­spurt er dog ik­ke hans kop te. Mat­t­hews bli­ver dog nødt til at hol­de sig til, hvis han vil ha­ve for­håb­nin­ger om at ta­ge den gu­le fø­rer­trø­je på 2. eta­pe, hvis af­slut­ning pas­ser ham per­fekt.

En af de vig­tig­ste fak­to­rer til den­ne før­ste eta­pe bli­ver po­si­tio­ne­rin­gen i fi­na­len. Da ve­je­ne ik­ke er sa­er­ligt bre­de, er det al­fa og om­e­ga for Kit­tel og isa­er Greipel

FO­TO: EPA

• An­dré Greipel (til ven­stre) og Mar­cel Kit­tel har tid­li­ge­re ka­em­pet om eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce, og umid­del­bart lig­ner 1. eta­pe i år en du­el mel­lem de to ty­ske sprin­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.