Drop din af­ha­en­gig­hed

BT - - INDHOLD - Hel­le Lho Han­sen Re­dak­tør BT We­e­kend

Jeg ken­der én, der de sid­ste ti år har brugt en na­e­sespray – om da­gen. Jeg ken­der en an­den, der er af­ha­en­gig af op­ma­er­k­som­hed – fra kvin­der. Bå­de hen­de han er gift med og man­ge an­dre. Og så er der min ve­nin­de, der bru­ger pen­ge – på hu­se, bi­ler, ta­sker, sko... Hver gang hun er ulyk­ke­lig el­ler stres­set, kan gra­den af kri­sen af­la­e­ses på hen­des kon­toud­skrif­ter. Af­ha­en­gig­hed kan an­ta­ge al­le for­mer. Uden tvivl er nog­le me­re be­la­sten­de end an­dre – me­re øde­la­eg­gen­de for psy­ke, krop el­ler re­la­tio­ner. Men uan­set hvad ens af­ha­en­gig­hed er ret­tet mod, er det en be­last­ning for én selv at mi­ste kon­trol­len – ik­ke at kun­ne la­de va­e­re. I den­ne uge ser vi på af­ha­en­gig­hed. Carl Chri­sti­an Ran­dow forta­el­ler, hvor­dan han som 26årig var ved at dø af druk. Mens sku­e­spil­ler Sø­ren Vej­by forta­el­ler om den dag, hvor han be­slut­te­de at la­eg­ge sin af­ha­en­gig­hed af ko­kain og al­ko­hol bag sig. Den dag be­gynd­te en lang kamp for at gen­vin­de og -fin­de et nyt mål i li­vet. Beg­ge bru­ger i dag de­res er­fa­rin­ger til at hja­el­pe an­dre ud af mis­brug. Sø­ren Vej­by har ud­vik­let en me­to­de, der kan bry­de af­ha­en­gig­he­den – uan­set om den er ret­tet mod na­e­sespray, for­brug el­ler kvin­der... La­es med og bliv klo­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.