MAJ WISMANN

In­den du hop­per om bord i en fem-trins gu­i­de, der skal gi­ve dig ly­sten til­ba­ge, så tag li­ge pul­sen på, OM du fak­tisk har mi­stet din se­xlyst, el­ler om det ’ba­re’ er ly­sten til din part­ner, der er va­ek

BT - - INDHOLD -

Har du mi­stet ly­sten til sex?

Mang­len­de se­xlyst er et af de ab­so­lut stør­ste seksu­el­le pro­ble­mer i Dan­mark, hvis man skal tro de par, man­ge se­xo­lo­ger mø­der i de­res kli­nik­ker. Man kan va­e­re over­be­vist om, at ly­sten er pist va­ek. At man må skif­te part­ne­ren ud, for­di ly­sten har va­e­ret va­ek i åre­vis. For nog­le par er det den rig­ti­ge løs­ning, men hvad nu, hvis der og­så fin­des en an­den løs­ning?

Det kan va­e­re sva­ert at skif­te en part­ner ud, som man el­sker og har til­bragt ad­skil­li­ge år med, blot for­di ly­sten dril­ler. Man­ge kvin­der og ma­end står split­tet mel­lem, hvor­vidt de skal bli­ve og le­ve med en mang­len­de lyst og et dødt se­xliv, el­ler om de skal for­la­de de­res el­ske­de for at få et ak­tivt se­xliv med en ny part­ner.

En­ten/el­ler-ta­enk­nin­gen har sat ind, og fru­stra­tio­ner­ne er sva­e­re at stop­pe, når først de er ta­enkt.

In­den du smi­der skils­mis­se-kor­tet, skal du vi­de, at der kan va­e­re en an­den vej.

Ly­sten mang­ler ik­ke

Man­ge af de kvin­der og ma­end, jeg har mødt, er først ble­vet gla­e­de­ligt over­ra­ske­de over, at de fak­tisk sta­dig har lyst. Men na­e­ste re­ak­tion er of­te for­s­kra­ek­kel­se og sorg. For of­te er det ly­sten til part­ne­ren, der er for­s­vun­det. Det kan man bli­ve bå­de rig­tig ked af og flov over. Mi­ne kli­en­ter forta­el­ler of­te, at det er be­ty­de­ligt me­re ta­bu­belagt at mi­ste ly­sten til sin part­ner end at mi­ste ly­sten til sex ge­ne­relt. Det er vir­ke­lig sva­ert at si­ge, at man ik­ke la­en­ge­re har lyst til at gå i seng med sin mand/ko­ne. Men hør li­ge: Der be­hø­ver ik­ke at va­e­re no­get ’galt’ med hver­ken dig el­ler din part­ner, for­di du har mi­stet ly­sten til ham el­ler hen­de. Der kan va­e­re man­ge år­sa­ger til, at se­xly­sten på­vir­kes. En tom­mel­finger­re­gel er, at hvis ly­sten til din part­ner er lav, så er det ’no­get’ i je­res re­la­tion, der af­hol­der dig fra at va­e­re in­tim med ham el­ler hen­de. In­ti­mi­tet kra­e­ver stor til­lid og tryg­hed, spe­ci­elt når vi ta­ler om par­for­hold, der har fle­re år på ba­gen, og hvor fo­rel­skel­sens rus for la­engst har lagt sig.

Der er for­skel på lyst

Forsk­nin­gen vi­ser, at der ge­ne­relt er for­skel på ma­ends og kvin­ders lyst. Kvin­ders lyst er me­re på­vir­ke­lig af psy­ko­so­ci­a­le fak­to­rer end ma­ends, f.eks. stem­nin­gen i par­for­hol­det, mens ma­ends lyst dri­ves af køns­hor­monet te­stoste­ron. Det be­ty­der, at de of­te­re kan la­de dår­lig stem­ning va­e­re dår­lig stem­ning og få lyst al­li­ge­vel.

Men ma­end kan sag­tens mi­ste ly­sten til sex med de­res part­ner. Det er al­drig sort/hvidt, og hi­sto­ri­en om, at ’ma­end al­tid har lyst, er sim­pelt­hen løgn.

26

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.