LE­NE HANSSON

Som­mer­hyg­gen kan let gå helt galt, hvis du øn­sker at hol­de va­eg­ten el­ler at ta­be dig

BT - - INDHOLD -

Sun­de al­ter­na­ti­ver til gril­l­ma­den

Jeg ken­der det fra mig selv: Som­mer og godt vejr by­der på hyg­ge­li­ge gril­laft­ner. Nog­le gan­ge bli­ver der spist lidt for me­get og når ba­de­d­ragt og sa­rong bli­ver lagt va­ek, og ar­bej­det igen kal­der, sid­der buk­ser­ne lidt stramt. Na­tur­lig­vis skal du ny­de som­mer­fe­ri­en, og du kan og­så sag­tens spi­se og ny­de din gril­l­mad.

Sa­et­ter du dig et mål for ik­ke at ta­ge på i fe­ri­en, kan det og­så la­de sig gø­re, hvis du ta­ger nog­le valg, der gør, at du hol­der va­eg­ten som­me­ren igen­nem – uden af­savn.

Hvis du skif­ter den kal­o­ri­e­tun­ge gril­l­mad ud med sun­de­re al­ter­na­ti­ver, kan du fak­tisk und­gå at ta­ge på i va­egt. Kan du og­så mo­tio­ne­re lidt hver dag, hja­el­per det na­tur­lig­vis og­så. Man­ge fe­ri­e­ste­der har f.eks. en po­ol el­ler et fit­ness-om­rå­de - va­en dig til at svøm­me en god, lang tur el­ler at tra­e­ne lidt hver dag.

Gu­i­de: Gril­l­ma­dens kal­o­ri­er - og de sun­de­re al­ter­na­ti­ver Pøl­ser

Hur­tigt kan en mid­dag med to el­ler tre pøl­ser ’med det he­le’ og brød til kom­me op på 1.500 kcal. For en kvin­de ud­gør det ca. 75 pct. af det an­be­fa­le­de dag­li­ge kal­o­ri­e­ind­tag. Ta­el­ler du i for­hold til din BMR (ba­sal­stof­skif­te), så sva­rer det for man­ge til en dags­ra­tion af mad. En al­min­de­lig pøl­se til grill in­de­hol­der ca. 180 kcal. En stan­dard kna­ekpøl­se til grill in­de­hol­der ca. 330 kcal. Et fransk ho­t­dog­brød in­de­hol­der ca. 165 kcal, mens et al­min­de­ligt hvidt pøl­se­brød in­de­hol­der ca. 115 kcal. En po­r­tion sen­nep gi­ver ca. 30 kcal og en po­r­tion ket­chup 50 kcal.

Vin og al­ko­hol

Det er vi­nens al­ko­hol, der gør den kal­o­ri­e­rig. Så va­el­ger du al­ko­hol­fri vin, er der man­ge kal­o­ri­er at spa­re. Ty­pisk in­de­hol­der al­ko­hol­fri vin kun 30 pct. af kal­o­ri­er­ne i en al­min­de­lig vin. Champag­ne, hvid­vin, ro­se og rød­vin in­de­hol­der 70-80 kal­o­ri­er pr. 100 ml – va­el­ger du sød hvid­vin, kan du kom­mer op på na­e­sten 100 kal­o­ri­er pr. 100 ml. Des­sertvi­ne in­de­hol­der ca. 170 kal­o­ri­er pr. 100 ml. En fla­ske al­min­de­lig øl gi­ver dig 125 kcal, mens en luksu­søl gi­ver na­e­sten det dob­bel­te. Et glas gin og to­nic er 86 kcal. Va­el­ger du en mo­ji­to, der be­står af rom, li­me, suk­ker, myn­te og danskvand, får du ca. 200 kcal. Med ca. 300 kal­o­ri­er er en Whi­te Rus­si­an nok ba­rens stør­ste kal­o­ri­e­bom­be.

Hvad kan du vaelge i ste­det?

Va­elg pøl­ser uden brød Spis sa­lat til di­ne pøl­ser Va­elg evt. an­det kød til grillen - f.eks. kyl­lin­ge­bryst, fisk el­ler ma­gert ok­se- og svi­ne­kød. Va­elg halvt vin og halvt danskvand/ vand Va­elg drinks uden suk­ker i Und­gå sø­de vi­ne og des­sertvi­ne­ne – så tag hel­le­re et glas al­min­de­lig vin me­re.

Buf­fet-re­stau­ran­ter på fe­ri­en

Er du ude at rej­se og vil sta­dig ger­ne hol­de din nye livs­stil, kan en buf­fet sag­tens va­e­re god for dig. Und­gå kul­hy­dra­ter (brød, ris, pas­ta og kar­to­f­ler) og va­elg al­tid: Kød, fisk, fjer­krae, skal­dyr, me­je­ri­pro­duk­ter ... og spis grønt­sa­ger, sa­lat og ik­ke an­det til.

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og livs­stil

12

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.