MICHELLE HVIID

BT - - INDHOLD -

Giv en hånd til en en­lig fora­el­der

Sid­ste uge in­den som­mer­fe­ri­en: Benja­min har to stu­den­terek­sa­me­ner i år. To 24-ti­mers ek­sa­me­ner, den ene i en grup­pe. Jeg er ble­vet blød­sø­den med al­de­ren og stil­ler an til ham og kam­me­ra­ter­ne: Chi­li con car­ne, nød­der og so­da­vand. Sør­ger for en tu­tor, der kan hja­el­pe med den ek­sa­men, han har sva­e­rest ved. Jeg for­sik­rer ham om, at han er me­get me­re end en li­ge­gyl­dig ka­rak­ter. Ta­ler ham op til at pra­este­re og ta­ler ham ned, så han ik­ke får stress. Ny­der at se ham va­e­re ung – og kom­me hjem med so­len. Va­ek­ker ham og ta­ger ska­en­de­ri­et om at va­e­re den ’uret­fa­er­di­ge, stren­ge mor’. Bestik­ker ham med ram­mer af øl (som han skal ha­ve med på Roskil­de Festi­val) til at klø på med den sid­ste ek­sa­men. Kø­rer ham i Ikea ef­ter det for­nød­ne festi­va­lover­le­vel­ses­gear. Hen­ter ham, når ek­sa­men er over­stå­et og syr hul­let i hans regnjak­ke. Han mang­ler og­så strøm­per – igen – og shorts. Ka­mil­le mi­stri­ves. Så jeg be­sø­ger al­le sko­ler in­den­for en ra­di­us af fem km. Ta­ler med in­spek­tø­rer. Bli­ver vist rundt. Gra­e­der un­der­vejs, men smi­ler når jeg kom­mer hjem og for­sik­rer hen­de om, at hun er en dej­lig pi­ge, og pra­e­cis som hun skal va­e­re. Jeg ta­ler med klas­sela­e­re­ren – igen. Med mødre. Ta­ger hjem til den dreng, der ge­ne­rer hen­de, og be­der ham stop­pe. Skra­em­mer upa­e­da­go­gisk li­vet af ham og er fl­in­tren­de li­geg­lad med, om han vil få ma­re­ridt om mig. Han skal AL­DRIG igen kal­de no­gen for ’flod­he­st’. Kø­ber ind til buf­fe­ten i klas­sen og klap­per, mens bør­ne­ne op­tra­e­der. Mel­der hen­de ud af en sko­le og ind på en an­den. Stop­per ma­el­ke­ord­nin­gen. Kø­ber ny sko­le­ta­ske og shin­er hen­des pe­nal­hus op. Gla­e­der mig på hen­des veg­ne, da jeg ma­er­ker hen­des let­tel­se over at skul­le be­gyn­de et nyt sted. Spør­ger, hvil­ket tøj hun vil ha­ve på, når hun skal be­sø­ge sin nye klas­se. Va­sker det. Og går på tan­ken ef­ter me­re ma­elk, mens hun sover. Jeg gør lej­lig­he­den klar til en gang Airb­nb-ud­lej­ning – så der er råd til en fe­rie med bør­ne­ne. De we­e­ken­der jeg ik­ke har børn, kan jeg sove på ven­ners so­fa­er. Det er en rin­ge pris for en fe­rie. Hol­der et par fored­rag i Holste­bro. Op­ta­ger et par ti­mers ra­dio. La­ver af­tens­mad til i mor­gen. Et for­si­des­hoot. Kø­ber ind til sun­de mad­pak­ker. Pas­ser en hund, som ski­der tre gan­ge hver dag – men bør­ne­ne el­sker jo hunde. Alt det gør jeg, imens jeg slås med vir­ke­lig­he­den og ka­er­lig­he­den. Og bør­ne­ne hja­el­per mig. De smø­rer selv mad­pak­ker. Va­sker selv tøj. Trans­por­te­rer sig selv til og fra sko­le. Ord­ner køkkenet. Vi hja­el­pes ad... Al­li­ge­vel lig­ger jeg på min seng af­ten ef­ter af­ten og ta­en­ker, at jeg har fortjent en me­dal­je. Med guld­kant. Med kors og bånd og stjer­ner på. Jeg har va­e­ret mor – me­re el­ler min­dre ale­ne – i 18 år. Vist un­ger­ne ver­den. Lyt­tet ef­ter de­res be­hov, så godt jeg kun­ne. Lyt­tet ef­ter mi­ne eg­ne. Fuck­et op – og få­et det he­le på fo­de igen. Haft en tu­mor i hjer­nen. Og en ef­ter­føl­gen­de øko­no­misk ru­in. Va­sket sen­ge­tøj. Købt lu­se­kur og nye sko. Meldt bør­ne­ne til frug­t­ord­ning og som­mercamp. La­ert dem klok­ken. Og bun­det de­res sko. Sla­ebt pas­ta op – og skrald ned. Men jeg har ik­ke gjort no­get, som en hvil­ken som helst an­den en­lig fora­el­der med en kar­ri­e­re ik­ke og­så har gjort. (Alt­så bort­set fra tu­moren må­ske.) Un­ger­ne er skøn­ne. Men jeg vil ha’ en me­dal­je. En stats­be­talt re­kre­a­tion. Og et diplom til at sa­et­te i glas og ram­me. Der skal stå: ’Du kla­re­de det – over al for­vent­ning – uden at fo­stre et par mas­se­mor­de­re og narko­ma­ner’. PS: Send en sød sms til en en­lig fora­el­der. De tra­en­ger til det.

Un­ger­ne er skøn­ne. Men jeg vil ha’ en me­dal­je. En stats­be­talt re­kre­a­tion. Og et diplom til at sa­et­te i glas og ram­me. Der skal stå: ’Du kla­re­de det – over al for­vent­ning’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.