CHRI­STI­NA FALKBERG

Det kan va­e­re lidt af et pro­jekt at be­gyn­de at kok­ke­re­re med ukr­udts­plan­ter som skval­der­kål og ma­el­kebøt­ter. Men det sma­ger godt, og der er go­de pen­ge at spa­re

BT - - INDHOLD -

Spis ukr­udt og spar pen­ge

Føj for po­k­ker, det sma­ger ik­ke godt! Jeg skyn­der mig at slu­ge ma­el­kebøt­te­bla­det. Det skal ta­ges al­vor­ligt, når an­be­fa­lin­gen ly­der, at det er de nye, ly­se­grøn­ne bla­de, der eg­ner sig til at spi­se rå. De sto­re er bit­re, kan jeg her­med af­slø­re. Si­den vi flyt­te­de fra sten­bro­en i by­en til vil­la i for­sta­den, har jeg øn­sket mig at dyr­ke haven. Men selv om vi har bå­de kir­se­ba­er, blom­mer, ribs, stik­kel­s­ba­er og to to­ma­tog agur­ke­plan­ter i driv­hu­set, er den stør­ste af­grø­de øko­lo­gisk ukr­udt.

Jeg goog­ler ’spis dit ukr­udt’, og sør­me om der ik­ke fin­des en bog med sam­me ti­tel. For­fat­te­ren til bo­gen, Ane­met­te Olesen, el­sker ukr­udt og af­vi­ser, at det er be­sva­er­ligt at skif­te de vel­kend­te grønt­sa­ger ud med ukr­udt:

»Hvis du be­slut­ter dig, er der jo in­tet til hin­der. Vil du ud at ba­de, er det jo og­så nemt. Ur­ter kan tør­res og fryses, og så er de gra­tis. At op­da­ge plan­ter­ne, la­e­re dem at ken­de og va­e­re sin egen ja­e­ger, gi­ver en stor selv­til­freds­stil­lel­se.«

Det var der­for, jeg end­te med ma­el­kebøt­te­bla­det i mun­den. Vi har så man­ge, at vi kan hol­de en mel­lem­stor ka­n­in­farm kø­ren­de i la­en­ge­re tid. Men skval­der­kå­len er jeg me­re in­ter­es­se­ret i. Da jeg el­sker pe­sto, vil jeg for­sø­ge mig med mit livs før­ste hjem­mela­ve­de pe­sto af skval­der­kål. Jeg tjek­ker op­skrif­ten 50 gan­ge og kø­ber in­gre­di­en­ser­ne.

En lør­dag for­mid­dag fø­ler jeg mig en­de­lig klar til at sprin­ge ud i det. Pluk­ker skval­der­kål, hak­ker has­sel­nød­der,

En øko­lo­gisk pe­sto ko­ster godt 14 kr. for 90 gram i Net­to. Min hjem­mela­ve­de pe­sto ko­ster godt 8 kr. for 90 gram. Na­e­sten halv pris – det lu­ner en spa­redron­ning

ost og pres­ser hvid­løg. Re­sul­ta­tet ser desva­er­re flot­te­re ud, end det sma­ger. Min før­ste pe­sto er lidt bit­ter, og jeg er lidt skuf­fet. Mista­en­ker has­sel­nød­der­ne. Drys­ser suk­ker i. Na­e­ste gang prø­ver jeg med mand­ler. Men al be­gyn­del­se er sva­er, og tra­e­er­ne vok­ser ik­ke ind i him­len. Jeg er stolt af min før­ste hjem­mela­ve­de pe­sto, og na­eg­ter at la­de mig slå ud.

Ka­em­pe be­spa­rel­se

Det er tids­kra­e­ven­de at la­ve sin mad fra bun­den. Selv­føl­ge­lig er det nem­me­re at hi­ve et glas pe­sto ned fra hyl­den i su­per­mar­ke­det. Men be­spa­rel­sen er god. En øko­lo­gisk pe­sto ko­ster godt 14 kr. for 90 gram i Net­to. Min hjem­mela­ve­de pe­sto ko­ster godt 8 kr. for 90 gram. Na­e­sten halv pris – det lu­ner en spa­redron­ning. Og det lu­ner, at min pe­sto er ba­e­re­dyg­tig som ba­re fan­den. In­tet em­bal­la­ge­spild her. In­gen trans­port, be­ar­bejd­ning el­ler ukend­te E-num­re i pe­sto­en.

Og ukr­udt er iføl­ge Ane­met­te Olesen sun­de­re end al­ver­dens kost­tilskud. Ud­over at vi får en tur i na­tu­ren, frisk luft og rø­de kin­der, er ukr­udt spra­eng­fyldt med vi­ta­mi­ner. Bra­en­de­na­el­den, fyldt med jern og ki­sel, over­går f.eks. al­le kost­tilskud. Ane­met­tes ynd­lings­plan­te er hvid­me­let gå­se­fod. En ka­er­lig­hed, hun ik­ke de­ler med land­ma­en­de­ne, som hid­sigt sprøjter mod den.

Ane­met­te Olesen er in­spi­re­ren­de, og jeg vil og­så prø­ve at la­ve sup­pe og st­u­v­ning af skval­der­kå­len.

Ne­xt stop: Bra­en­de­na­el­der

Ef­ter skval­der­kå­len ka­ster jeg mig over bra­en­de­na­el­den. Jeg hu­sker mit be­søg i en ste­nal­der­lejr i 3. klas­se. Det var vildt for en ni-årig pi­ge, at bra­en­de­na­el­den, der gjor­de så ondt at ram­me med mi­ne små, ble­ge ben, kun­ne ko­ges og put­tes i mun­den, uden at stik­ke! Jo, det er be­stemt en for­mil­den­de om­sta­en­dig­hed, at ukr­udt kan spi­ses.

Jeg ma­er­ker, at der er ba­sis for et ven­skab med de uku­e­li­ge skval­der­kål. Klok­ken slår frokost­tid. Jeg skal ha­ve laks med– ta­daa – min egen hjem­mela­ve­de pe­sto.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.