TE­MA

BT - - INDHOLD - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk Si­ne Bach Jakob­sen | si­ja@bt.dk

God­nat og sov godt

Våg­ner du med et spja­et, når va­ek­k­eu­ret rin­ger? Fø­ler du dig uo­p­lagt det me­ste af da­gen på job­bet?

Du tror må­ske, du har so­vet igen­nem, men i vir­ke­lig­he­den har du ik­ke so­vet nok, for­di du fik set for me­get Net­flix in­den sen­ge­tid el­ler drak et glas rød­vin me­re end nød­ven­digt. Sce­na­ri­er­ne er ik­ke us­a­ed­van­li­ge for os dan­ske­re, forta­el­ler søvn­vej­le­der Mi­ka­el Rasmussen ved Cen­ter for Stress og Triv­sel.

»Man­ge af de må­lin­ger, som er ble­vet fo­re­ta­get in­den for de se­ne­ste 1015 år, vi­ser, at vi sover dår­li­ge­re. Og hvad end­nu va­er­re er, så ryk­ker det ned i al­de­ren, så og­så de un­ge sover dår­ligt. Det er me­get be­kym­ren­de, for­di hjer­nen så ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt. Man nedsa­et­ter bå­de kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og yde­ev­ne. Og på den lan­ge ba­ne be­ty­der det, at man kan ud­vik­le en lang ra­ek­ke syg­dom­me, som f.eks. hjer­te-kar-syg­dom, de­mens og di­a­be­tes,« si­ger han.

Brem­ser søvn­hor­monet

For ny­lig ad­va­re­de fle­re ame­ri­kan­ske for­ske­re på bag­grund en un­der­sø­gel­se af søvn­møn­stre i fle­re end 100 for­skel­li­ge lan­de - her­i­blandt Dan­mark - om en ’glo­bal søvn­kri­se’. Bl.a. på grund af vo­res sti­gen­de for­brug af com­pu­te­re, smartp­ho­nes og tab­lets.

»Langt de fle­ste af os sover for lidt i for­hold til vo­res be­hov. Sam­ti­dig ud­sa­et­ter man hjer­nen for lys, der brem­ser frem­kom­sten af det søvn­dys­sen­de hor­mon me­la­to­nin,« si­ger Mi­ka­el Rasmussen.

Han op­for­drer der­for til, at vi dan­ske­re ge­ne­relt får stør­re fo­kus på bed­re og me­re søvn. Det kan man gø­re via en søvn­dag­bog, di­ver­se ap­ps man kan down­lo­a­de til sin te­le­fon el­ler ved hja­elp af me­re avan­ce­ret tek­no­lo­gi som en så­kaldt fit­ness-tra­ck­er - et arm­bånd, der blandt an­det re­gi­stre­rer ens søvn hver nat.

»Det må­ler nok med 60-80 pct. nøj­ag­tig­hed i for­hold til pro­fes­sio­nelt måleud­styr på søvnkli­nik­ker, der­for er det ik­ke sa­er­ligt pra­e­cist. Men når det så er sagt, er det en god må­de at mo­ti­ve­re sig selv, så man sør­ger for at få det an­tal ti­mer, man har be­hov for,« si­ger han.

Fo­kusér på an­tal ti­mer

Ef­ter at ha­ve op­le­vet fit­ness-tra­ck­er­ne i BTs egen søvn­test, som du fin­der på de na­e­ste sider, me­ner søvn­spe­ci­a­list og over­la­e­ge Jan Ove­sen og­så, at der er en vis usik­ker­hed for­bun­det med dem. Isa­er i for­hold til at må­le for­skel på dyb og let søvn:

»Den må­ler puls, vej­rtra­ek­ning og be­va­e­gel­se, og her er der ik­ke nød­ven­dig­vis så stor for­skel på den dy­be og den let­te søvn, så det kan va­e­re sva­ert for ap­pa­ra­tet at skel­ne,« si­ger han.

Men man be­hø­ver hel­ler ik­ke at be­kym­re sig så me­get om søvn­sta­di­er. Hvis man el­lers får søvn nok, va­el­ger krop­pen selv de sta­di­er, den har brug for. Han an­be­fa­ler, at man først og frem­mest for­hol­der sig til det sam­le­de an­tal ti­mer, man har so­vet.

»Så kan man over nog­le uger se, om ens søvn­møn­stre er ur­e­gel­ma­es­si­ge. Hvis den er helt gal, bør man re­flek­te­re over, hvad det kan skyl­des,« si­ger han.

For lidt søvn gør dig syg

Lidt over 10 pct. af al­le voks­ne dan­ske­re har va­e­ret me­get ge­ne­ret af søvn­pro­ble­mer in­den for de se­ne­ste to uger, mens 30 pct. har va­e­ret lidt ge­ne­ret, vi­ser en rap­port fra Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se fra 2015. Blandt føl­ger­ne af dår­li­ge søvn­møn­stre er og­så over­va­egt, dår­ligt im­mun­for­svar, kro­nisk stress el­ler de­pres­sion. Det sa­et­ter en tyk streg un­der, at en god nat­te­søvn er mindst li­ge så vig­tig som al­le de an­dre livs­stils­fak­to­rer, vi ef­ter­hån­den har hørt om til hud­løs­hed.

»De fle­ste ved, at det er us­undt at ry­ge, el­ler at de får kra­eft af at spi­se for me­get rødt kød, men der er ik­ke så man­ge, der ved, at de kan bli­ve al­vor­ligt sy­ge af at sove for lidt – hel­ler ik­ke i vo­res be­hand­ler­sy­stem, hvor vi skal bli­ve bed­re til at få dan­ske­re til at pri­o­ri­te­re de­res søvn,« si­ger Mi­ka­el Rasmussen.

Nog­le ame­ri­kan­ske virk­som­he­der har dog al­le­re­de valgt at pri­o­ri­te­re søv­nen højt. Ef­ter kl. 20.00 kan me­d­ar­bej­der­ne så­le­des ik­ke la­en­ge­re tjek­ke mail. For­må­let er, at de mø­der fri­ske på ar­bejds­plad­sen.

»De ved, at hvis me­d­ar­bej­der­ne sover min­dre, la­ver de fle­re fejl, og virk­som­he­den ta­ber pen­ge,« si­ger Jan Ove­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.