11 GO­DE RÅD TIL EN DYB SØVN

BT - - TEMA -

Sov ale­ne

Hvis din part­ner sover me­get uro­ligt el­ler snor­ker højlydt, kan det må­ske va­e­re en god idé at over­ve­je at sove ale­ne. Øn­sker I ik­ke at sove hver for sig, så sørg for, at din part­ner sover på si­den og ik­ke på ryg­gen. Det be­gra­en­ser de hø­je ly­de, for­di tun­gen der­ved ik­ke fal­der bag­ud og luk­ker sva­el­get.

Plan­la­eg be­va­e­gel­se

Dyrk re­gel­ma­es­sig mo­tion. Det gør dig na­tur­ligt tra­et. Pas på med fy­sisk ak­ti­vi­tet i ti­mer­ne før sen­ge­tid, da det kan vir­ke opkvik­ken­de. Hård tra­e­ning, hvor du får pul­sen højt op, får din krop til at pro­du­ce­re en­dor­fi­ner. Der­for bør du pla­ce­re din tra­e­ning mindst tre ti­mer før, du skal sove.

Drop mid­dag­slu­ren

En lur midt på da­gen kan for­styr­re dit in­dre ur. Sov i ste­det om nat­ten og va­er vå­gen om da­gen. Har du sva­ert ved at fal­de i søvn, kan du evt. la­e­se en bog, ta­ge et varmt bad el­ler la­e­re en af­spa­en­dings­tek­nik, som le­der dig over i søv­nen. Gå i seng og stå op på re­gel­ma­es­si­ge tids­punk­ter.

For­vis ska­er­me­ne

Søvn­hor­monet me­la­to­nin ud­skil­les kun i mør­ke, og lys for­styr­rer pro­duk­tio­nen, som sik­rer en genop­byg­gen­de søvn. Hold dig fra tv- og com­pu­ter­ska­er­me før sen­ge­tid. In­si­ste­rer du på at se på en tab­let el­ler smart-pho­ne, så in­stal­ler den gra­tis app f.lux, der da­em­per ska­erm­ly­set til søvn­ven­li­ge to­ner.

Før dag­bog

Er du i tvivl om, hvor­vidt du sover igen­nem hver nat, kan en søvn­dag­bog hja­el­pe. Skriv f.eks. ned, hvor­når du faldt i søvn, hvor of­te du våg­ner, hvor tra­et du er i lø­bet af da­gen. Før dag­bo­gen i en uges tid for at af­da­ek­ke di­ne søvn­møn­stre. Ap­ps og fit­nes­stra­ck­e­re kan og­så hja­el­pe med at hol­de styr på søv­nen.

Spis og drik ik­ke ved sen­ge­tid

Drik ik­ke kof­fe­in­hol­dig kaf­fe in­den sen­ge­tid - den ha­em­mer pro­duk­tio­nen af søvn­hor­monet me­la­to­nin, der får dig til at sove fre­de­ligt. Drik et glas ma­elk med hon­ning.

Drop al­ko­hol

Selv få gen­stan­de kan på­vir­ke din søvn, så den bli­ver me­re over­fla­disk. Gem der­for vi­nen til we­e­ken­den, hvor du kan sove la­en­ge og kom­pen­se­re for al­ko­ho­lens ne­ga­ti­ve ind­virk­ning.

Tag kost­tilskud tid­ligt

Gu­a­ra­na, gin­seng og B-12 vi­ta­min er nog­le af de kost­tilskud, der kan vir­ke opkvik­ken­de og der­med ha­ve ne­ga­tiv ind­virk­ning på din søvn. Tag dem der­for om mor­ge­nen i ste­det for om af­te­nen.

Stress ned

Be­kym­rin­ger for­bun­det med bl.a. part­ner, børn og job er en me­get hyp­pig år­sag til søvn­be­sva­er. Gør det til en va­ne at ta­en­ke til­ba­ge på mindst fem go­de op­le­vel­ser fra din dag, så be­kym­rin­ger­ne ik­ke kom­mer med ind i sove­va­e­rel­set.

Kvit smø­gen

Ni­ko­tin gi­ver hur­ti­ge­re hjer­nebøl­ger, puls, ån­de­d­ra­et og fri­gi­ver stresshor­moner, der sva­ek­ker din søvn. Hol­der man op med at ry­ge, gi­ver det bed­re søvn ef­ter et styk­ke tid. Er det sva­ert at hol­de op, så lad va­e­re med at ry­ge de sid­ste ti­mer før sen­ge­tid.

Vel­tem­pe­re­ret søvn

Sov køligt, helst ved 1318 gra­der. Da kro­p­stem­pe­ra­tu­ren fal­der, når vi sover, er det vig­tigt, at der ik­ke er for varmt i rum­met, for så har krop­pen sva­ert ved at fal­de til ro. Kil­de: ’Drøm­memad op­ti­mer din søvn med den rig­ti­ge kost­stra­te­gi’ (For­la­get Muus­mann), ’Sov godt’ (Po­li­ti­kens For­lag), Vi­dens­råd for fore­byg­gel­se m.fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.