Sådan gjor­de vi

BT - - TEMA -

0,9 gan­ge om nat­ten I 14 da­ge te­ste­de vi tre per­so­ners søvn med Jaw­bo­nes UP3 fit­nes­stra­ck­er. Arm­bån­det må­ler bl.a. den mind­ste be­va­e­gel­se i krop­pen, vej­rtra­ek­ning og puls. På bag­grund af de da­ta kan arm­bån­det reg­ne ud, hvor man­ge ti­mer man har so­vet på hvert søvn­sta­die. Test­per­so­ner­ne har so­vet med arm­bån­det på og har sam­ti­dig re­gi­stre­ret ind­tag af al­ko­hol og kaf­fe, tv in­den sen­ge­tid, stres­sni­veau mv.

Jan Ove­sen, over­la­e­ge og spe­ci­a­list i søvn­me­di­cin med me­re end 30 års er­fa­ring, har på bag­grund af re­gi­stre­rin­ger­ne vur­de­ret test­per­so­ner­nes søvn.

Han kon­klu­de­rer over­ord­net set, at fit­nes­stra­ck­er­ne ik­ke er 100 pro­cent nøj­ag­ti­ge. Bl.a. me­ner han, at de ik­ke skel­ner kor­rekt mel­lem for­skel­li­ge søvn­sta­di­er. Men han me­ner, at de kan gi­ve et godt bil­le­de af den sam­le­de søvn og søvn­møn­stre over fle­re da­ge.

Fit­nes­stra­ck­er­ne er ven­ligst ud­lånt af Jaw­bo­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.