Eks­per­tens dom

BT - - TEMA -

»Lars har en nat, hvor han sover un­der fi­re ti­mer, og der er ge­ne­relt stor va­ri­a­tion i hans søvn­la­eng­de. Han er som man­ge an­dre småbørns­fa­mi­li­er i søvnun­der­skud. De små dja­ev­le ta­ger me­get af ens tid, så det er kra­e­ven­de, hvis man har et fuld­tidsjob ved si­den af. Han kun­ne med for­del ta­ge en lidt la­en­ge­re mid­dags­pau­se med en ’po­wer­nap’ – ik­ke som er­stat­ning for hans nat­te­søvn – men for­di det vil­le få ham til at pra­este­re bed­re på ar­bej­det, og han vil­le bli­ve me­re om­ga­en­ge­lig og sam­ar­bejds­vil­lig,« si­ger Jan Ove­sen, over­la­e­ge og søv­n­eks­pert.

»I for­hold til by­tu­re skal Lars over­ve­je, om det er en pris, han er vil­lig til at be­ta­le og­så to da­ge ef­ter. Har han et vig­tigt mø­de om man­da­gen, skal han ik­ke gå i by­en lør­dag nat til klok­ken 5. Døgn­ryt­men vil nem­lig mod­ar­bej­de, at han får si­ne ot­te ti­mers søvn. Så la­en­ge han er al­ko­hol­på­vir­ket, vil han kun­ne sove – men det vil va­e­re en for­rin­get søvn. Når al­ko­ho­len er ude af krop­pen, vil al­le sig­na­ler i krop­pen forta­el­le ham, at han skal våg­ne, for­di det er dag. Han skal der­for ik­ke reg­ne med at få de ot­te ti­mer den på­ga­el­den­de nat, men i ste­det gå lidt tid­li­ge­re i seng af­te­nen ef­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.