Re­ak­tion på eks­per­tens dom

BT - - TEMA -

»Han har ret i, at en for­styr­ret nat­te­søvn kan ta­ge top­pen af ens pra­e­sta­tion. Og jeg skal da brin­ge eks­per­tens op­for­dring videre til min chef. Må­ske vi skul­le ha­ve et abon­ne­ment til det na­er­lig­gen­de ho­tel, hvor jeg kan tjek­ke ind en ti­me over mid­dag. Hvis det kan op­ti­me­re min pra­e­sta­tion, er det jo ren ’win win’ bå­de for mig og ar­bejds­plad­sen. Jeg er nu i tvivl om, hvor­vidt den idé fal­der i god jord hos le­del­sen. Der er dan­ske ar­bejds­plad­ser må­ske ik­ke så langt frem­me i sko­e­ne, som hvis det hav­de va­e­ret Goog­le el­ler Net­flix.

I for­hold til by­tu­re har han helt ret i, at det straf­fer en fle­re da­ge ef­ter. Men det vil­le va­e­re lidt ae­r­ger­ligt, at si­ge fre­dag af­ten: hej gut­ter, jeg smut­ter nu, så jeg er frisk til man­dag mor­gen.

Ge­ne­relt har pro­jek­tet få­et mig til at ta­en­ke me­re over min søvn, og hvad jeg kan gø­re i lø­bet af da­gen for at sove bed­re. For ek­sem­pel me­re fy­sisk ak­ti­vi­tet og at kom­me ud i det fri. Man­ge da­ge ta­ger jeg jo ba­re di­rek­te fra mit stil­lesid­den­de skri­ve­bord­s­ar­bej­de hjem på so­fa­en og så i seng.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.