Egen op­le­vel­se

BT - - TEMA -

»Ove­rall får jeg de ti­mers søvn, jeg har be­hov for, men jeg kan jo og­så se, at det va­ri­e­rer lidt fra nat til nat. Jeg sover ik­ke fast ef­ter et el­ler an­det ske­ma. Der er fle­re na­et­ter, hvor jeg bli­ver for­styr­ret i lø­bet af nat­ten, for­di min dat­ter gra­e­der og må­ske lig­ger vå­gen op til 20 mi­nut­ter - og­så fle­re gan­ge, end arm­bån­det har re­gi­stre­ret. Der er og­så for­mid­da­ge, som li­ge kra­e­ver et par sta­er­ke kop­per kaf­fe. Det vil­le da klart va­e­re op­ti­malt med en me­re fast ryt­me, hvor jeg ik­ke blev for­styr­ret. F.eks. var jeg klok­ken fi­re i nat nødt til at la­eg­ge mig ud på so­fa­en i stu­en, for­di min dat­ter våg­ne­de og lar­me­de. Det over­ra­sken­de var, at de na­et­ter, hvor min ka­e­re­ste og dat­ter ik­ke var hjem­me, sov jeg fak­tisk min­dre. Men det skyl­des så nok, at jeg ud­nyt­te­de chan­cen til at gå lidt i by­en.« We­e­kend - 02.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.