Fedt at va­e­re nør­det

BT - - KULTUR - Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv?

Sam­men med Bub­ber sty­rer Sil­ja Ok­king årets Som­mer Sum­marum. Fo­to: Ag­ne­te Schli­cht­krull/DR Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Jeg skal klart ned i vo­lu­men tekst­ma­es­sigt ef­ter før­na­evn­te. Tror jeg skal la­e­se videre på se­ri­en ’Sa­ga’ af Bri­an K. Vaug­han. Det er en klas­sisk hi­sto­rie med Ro­meo & Julie-te­ma­tik i et fuld­sta­en­dig van­vit­tigt fan­ta­sy-uni­vers med de mest spek­taku­la­e­re va­es­ner. Og så har teg­ne­ren Fio­na Stap­les den mest fan­ta­sti­ske streg.« »Jeg har ét af mi­ne nostal­gi-trip i øje­blik­ket, hvor jeg lyt­ter til pop, R’n’B og rap fra midt 90er­ne til start 00er­ne. Li­ge nu er der me­get Fu­ge­es i bi­len og Pulp Fi­ction so­und­tra­ck­et på lp.« »Jeg har ik­ke no­gen ynd­lings­mu­sik. Jeg el­sker alt fra sto­re, te­a­tral­ske in­stru­men­tale film-te­ma­er til rap og soul. Det skal ba­re rø­re no­get i mig, så spil­ler det.« »Jeg var til for­pre­mi­e­re på ’Wor­ld of Warcraft the Movie’, hvil­ket var en fan­ta­stisk af­ten i for­hold til ud­kla­ed­te fans og at op­le­ve så man­ge nør­der sam­let på ét sted. Jeg var vild med det visu­el­le og uni­ver­set, som jeg ken­der fra spil­let. Men di­a­lo­gen var så rin­ge, at det desva­er­re punk­te­re­de det lidt for mig.« Hvad er din fa­vo­rit­film? »Her ga­el­der det sam­me som med musik. Men jeg el­sker fan­ta­sy- og su­per­hel­te­film, Ta­ran­ti­no og så er ’A Sing­le Man’ en per­le, jeg kan se igen og igen ae­ste­tik­ken, spil­let og mu­sik­ken er fa­eno­me­nalt.« »Det var Bik­s­tok i Sto­re Ve­ga. De spil­le­de san­ge fra de­res gam­le ski­ve ’Over stok & sten’, som jeg har hørt til dø­de. De var tight på rap­pen, dy­na­mi­ske i flowet og de­res se­tup med dj og trom­mesla­ger holdt hund­re­de pro­cent.« »Det er sva­ert. Jeg har mo­men­ter fra for­skel­li­ge kon­cer­ter, der duk­ker op. Bjørn Fja­estad i Stu­die 2 var så in­der­lig og in­tens en kon­cert. Af de stør­re kon­cer­ter var Ste­vie Won­der i Glo­ben i Sto­ck­holm mu­si­kalsk over­flod.« »Se­ri­er - jeg ser alt for man­ge se­ri­er. Li­ge nu står den på ’Si­li­con Val­ley’ og ’Ga­me of Thro­nes’. Og jeg gla­e­der mig helt vildt til na­e­ste sa­e­son af ’The Af­fair’.« »Sport. Og re­a­li­ty-tv. Selv om jeg har et par gu­ilty plea­su­res, hvad re­a­li­ty an­går. Men det tror jeg ik­ke, der er plads til at ta­le om her...« We­e­kend - 02.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.