Ålen drop­per S

Jo­a­chim B. Ol­sen er min po­li­ti­ske helt, si­ger Lars von Tri­ers mak­ker i Zen­tro­pa, Pe­ter Aal­ba­ek

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

Film­man­den Pe­ter Aal­ba­ek, der står bag nog­le af de sid­ste 20 års mest suc­ces­ful­de dan­ske film, har drop­pet sin man­ge­åri­ge støt­te til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Han er­kla­e­rer sig nu som bor­ger­lig og bak­ker op om An­ders Samu­el­sens par­ti.

»Jeg stem­mer på Li­be­ral Al­li­an­ce,« si­ger Aal­ba­ek i det nye num­mer af film­ma­ga­si­net Ek­ko, og ud­dy­ber over for BT:

»Jeg sy­nes, sta­ten bu­ser me­get mas­sivt frem mod in­di­vi­det. Der­for har jeg søgt til­flugt i An­ders Samu­el­sens bre­de favn,« si­ger Aal­ba­ek.

Den 60-åri­ge film­pro­du­cent og di­rek­tør har i man­ge år støt­tet So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. I 2009 sag­de han i en re­k­la­me­vi­deo:

»Jeg er stolt af at støt­te det par­ti, som har skabt det her land. Det ene­ste sted, du fin­der kom­bi­na­tio­nen mel­lem an­svar­lig ka­pi­ta­lis­me og respekt for de sva­ge­ste i sam­fun­det, er hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne,« sag­de Pe­ter Aal­ba­ek den­gang.

I dag si­ger Aal­ba­ek, at han ik­ke sy­nes, der er no­get galt med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, men at det er en to år lang sag mel­lem Zen­tro­pa og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, der har få­et ham til at gå over til Li­be­ral Al­li­an­ce.

Mista­enkt og fri­kendt

Sa­gen hand­le­de om, at Zen­tro­pa var mista­enkt af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et og Dansk Fil­min­sti­tut for at fi­f­le med støt­te til en ra­ek­ke film. Men Zen­tro­pa blev fri­kendt af Justits­mi­ni­ste­ri­et.

»Når man i to år har op­le­vet, at sta­ten med al­le si­ne res­sour­cer, og en hel­ve­des mas­se ad­vo­ka­ter og em­beds­ma­end har for­søgt at ban­ke os ned un­der gulv­bra­ed­der­ne. Og det så en­der det med, at Justits­mi­ni­ste­ri­et si­ger, at sta­ten tog fejl, så bli­ver man vred. Det er det, der har dre­vet mig over i Li­be­ral Al­li­an­ce,« si­ger Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen til BT.

Din mak­ker i Zen­tro­pa, Lars von Tri­er, er so­ci­a­list. Hvad si­ger han til dit spring over i den bor­ger­li­ge lejr.

»Ja, han stem­mer jo på En­heds­li­sten, så der er vi ab­so­lut ue­ni­ge. Li­ge­som vi er i man­ge an­dre af li­vets for­hold. Men det har al­tid fun­ge­ret godt. Må­ske net­op for­di vi er så for­skel­li­ge,« si­ger Pe­ter Aal­ba­ek, der som ung var med­lem af Dan­marks Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti, som Lars von Tri­er og­så var til­truk­ket af som yn­gre.

Jo­a­chim er min helt

I dag er det ik­ke Le­nin, der er for­bil­le­de for Ålen, men Li­be­ral Al­li­an­ces Jo­a­chim B. Ol­sen.

»Jeg sid­der som en lil­le pud­del på bag­be­ne­ne, når Jo­a­chim B. Ol­sen er på. Han er min po­li­ti­ske helt.

Det skyl­des, at fle­re har for­talt mig, at han er den flit­tig­ste i Fol­ke­tin­get. Han sover på lig­ge­un­der­lag i Fol­ke­tin­get og ar­bej­der kon­stant for at bli­ve den bedst fun­de­re­de po­li­ti­ker. Og så kan jeg godt li­de, at han tør stil­le sig op mod den kre­a­ti­ve klas­se og gå stik mod, hvad der an­ses for god to­ne,« si­ger Pe­ter Aal­ba­ek Jen­sen.

Jeg sy­nes, sta­ten bu­ser me­get mas­sivt frem mod in­di­vi­det. Der­for har jeg søgt til­flugt i An­ders Samu­el­sens bre­de favn Pe­ter Aal­ba­ek, film­pro­du­cent

ARKIVFOTO: MADS NISSEN

Pe­ter Aal­ba­ek har stå­et bag mas­si­ve filmsuc­ce­ser af Sus­an­ne Bi­er, Lo­ne Scher­fig, Per Fly, Ni­ko­laj Ar­cel og Tho­mas Vin­ter­berg i en bran­che, der an­ses for over­ve­jen­de rød. Nu har Ålen for­ladt So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og står last og brast med Jo­a­chim B. Ol­sen i Li­be­ral Al­li­an­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.