Skuf­fet Ritt

BT - - NYHEDER -

Da den Rø­de Sko­le blev stif­tet 16. ja­nu­ar 2008 ef­ter et hi­sto­risk dår­ligt fol­ke­tings­valg til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, var Pe­ter Aal­ba­ek blandt stif­ter­ne sam­men med Ritt Bjer­re­gaard. Der­for ae­r­grer det den tid­li­ge­re over­borg­me­ster i Kø­ben­havn, at han skif­ter si­de.

»Jeg sy­nes, han var en for­fri­sken­de og ut­ra­di­tio­nel so­ci­al­de­mo­krat, der delt­og ak­tivt i de­bat­ten. Jeg tro­e­de dog, at han hav­de en dy­be­re so­ci­al for­stå­el­se, så det un­drer mig, at han va­el­ger et par­ti, hvor alt er over­ladt til den en­kel­te, og hvor man ik­ke skal be­ta­le skat. Det er ik­ke sådan jeg ken­der ham,« si­ger hun.

Pe­ter Aal­ba­ek me­ner, at sta­ten bu­ser me­get mas­sivt frem mod in­di­vi­det. Hvad si­ger du til det?

»Hvis man skal hja­el­pe folk, der ik­ke har haft så man­ge chan­cer, er man nødt til at ha­ve en stat med vel­fa­erds­ord­nin­ger som f.eks. ud­dan­nel­se og sy­ge­hus. Det ved han godt er nød­ven­digt,« si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

Ritt Bjer­re­gaard un­drer sig over Aal­ba­eks par­tiskif­te. Arkivfoto: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.