Er du i fa­rezo­nen?

BT - - TEMA -

1) Er du tra­et, ir­ri­ta­bel, har stør­re ap­pe­tit og har sva­ert ved at kon­cen­tre­re dig?

2) Må du ka­em­pe dig ud af søv­nen, når va­ek­k­eu­ret rin­ger, og er du pres­set på ener­gi og over­skud de før­ste våg­ne mi­nut­ter?

3) Dø­ser du hen i lø­bet af da­gen, når op­ga­ver­ne bli­ver for ens­for­mi­ge, og fø­ler du, at du kan fal­de i søvn når og hvor som helst?

Kan du sva­re ja til al­le tre spørgs­mål, får du for­ment­lig ik­ke nok søvn, og du bør se di­ne søvn­møn­stre ef­ter i søm­me­ne. Søvn­for­ske­re me­ner, at de fle­ste har be­hov for 7-8 ti­mers søvn. Men det va­ri­e­rer fra per­son til per­son, hvor man­ge ti­mer man har brug for for at kun­ne fun­ge­re godt. Kva­li­te­ten af søv­nen be­ty­der me­re end kvan­ti­te­ten. Hvis du ik­ke sover dybt og ro­ligt, vil du va­e­re ma­er­ket af søvnun­der­skud na­e­ste dag. Eks­per­ter­ne ad­va­rer om glo­bal søvn­kri­se. Et af pro­ble­mer­ne er smartp­ho­neska­er­me­nes lys, der for­styr­rer pro­duk­tio­nen af søvn­hor­monet. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.