Egen op­le­vel­se

BT - - SØVN TEMA 0 -

»Jeg har en op­le­vel­se af, at jeg er vå­gen fle­re gan­ge, end tra­ck­e­ren vi­ser. Må­ske er det ba­re for­di, jeg jo bli­ver lig­gen­de helt stil­le, når jeg våg­ner, så den ik­ke re­gi­ste­rer det. Om mor­ge­nen kan jeg i hvert fald bli­ve helt i tvivl om, hvor­vidt jeg har va­e­ret vå­gen el­ler ej. Jeg er over­ra­sket over, at jeg sover så lidt i hver­da­gen - no­get af det hand­ler jo om mi­ne skif­ten­de ar­bejds­ti­der. Til gen­ga­eld sover jeg la­en­ge i we­e­ken­den. Det vil­le nok va­e­re sun­de­re med en me­re fast hver­dag. Jeg har jo da­ge, hvor jeg mø­der van­vit­tig tid­ligt og der­for står op kvart over fem. El­lers prø­ver jeg fast at stå op klok­ken 6.30, uan­set hvor­når jeg mø­der, så jeg kan få lidt me­re struk­tur.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.