Re­ak­tion på eks­per­tens dom

BT - - SØVN TEMA 0 -

»Jeg gla­e­der mig he­le ugen til at få lov til at sove la­en­ge i we­e­ken­den. Det er min luksus­tid. Fak­tisk kan jeg na­e­sten ta­en­ke ’åh nej’, når jeg skal pas­se bør­ne­børn, for­di jeg så ik­ke får den luksus. Men jeg tror, mit be­hov for den lan­ge søvn i we­e­ken­den kan mini­me­res, hvis jeg al­drig gik i seng ef­ter klok­ken 23 og stod op hver dag klok­ken 6.30-7. Så vil­le det må­ske va­e­re luksus ba­re at sove til klok­ken ni i we­e­ken­den. Jeg bli­ver jo og­så ir­ri­te­ret over, at så me­get af min we­e­kend går med at sove.

Jeg op­le­ver ik­ke, at jeg går rundt på ar­bej­det og lig­ner en ha­engt kat, for­di jeg ik­ke får nok søvn. Men hvis jeg f.eks. skal ud at lø­be om af­te­nen, hvor jeg skal pres­se mig selv fy­sisk, så har jeg brug for li­ge at lig­ge på so­fa­en en halv ti­me in­den.

Ef­ter jeg har skif­tet til et ar­bej­de med tid­li­ge vag­ter, er jeg ge­ne­relt be­gyndt at va­e­re me­re tra­et. Det er nok tegn på, at jeg bra­en­der mit lys i beg­ge en­der. Jeg har vir­ke­lig sva­ert ved at fal­de i søvn, hvis jeg går i seng før klok­ken 22 - uan­set om jeg har set fjern­syn el­ler ej. Hvis jeg er fal­det i søvn på so­fa­en, bli­ver jeg helt frisk, når jeg så går ned og bør­ster ta­en­der og kan ik­ke fal­de i søvn igen. Men hvis jeg nu gjor­de mig sen­ge­klar og bør­ste­de ta­en­der, før jeg smed mig på so­fa­en, var over­gan­gen nok ik­ke så brat. Og så skal man nok ba­re bli­ve ved med at prø­ve, ind­til krop­pen vaen­ner sig til det - li­ge­som når man la­e­rer små børn at sove igen­nem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.