Eks­per­tens dom

BT - - SØVN TEMA 0 -

»Bir­git har en me­get va­ri­e­ren­de søvn­la­eng­de, selv om hun i gen­nem­snit sover syv ti­mer hver nat. Hvis hun tror, hun sover ri­me­lig for­nuf­tig, så må hun tro om igen. I hver­da­gen sover hun kun fem-seks ti­mer hver nat, til gen­ga­eld sover hun i we­e­ken­den nog­le gan­ge ti ti­mer. At hun over­ho­ve­det kan sove så la­en­ge, ty­der på, at hun har be­hov for me­get søvn, så hun nok i vir­ke­lig­he­den og­så i hver­da­gen skal sig­te mod de ot­te ti­mer. Man­ge tror, at de kan slip­pe af sted med at sove for lidt i hver­da­gen og ind­hen­te søv­nen i we­e­ken­den. Det kan man ik­ke. Hun vil i hver­da­gen pra­este­re dår­li­ge­re end hen­des mak­si­ma­le. Hvis hun op­le­ver at ha­ve sva­ert ved at for­mu­le­re sig og er sur og tva­er, kan det og­så va­e­re tra­et­he­den, der vi­ser sig,« si­ger Jan Ove­sen, over­la­e­ge og søv­n­eks­pert.

»Bir­git står nog­le da­ge me­get tid­ligt op, og så kan man ik­ke og­så gå sent i seng. Man kan ik­ke bla­e­se og ha­ve mel i mun­den. Hvis man har vig­ti­ge op­ga­ver om mor­ge­nen, kan man ik­ke sid­de og va­e­re so­ci­al klok­ken 22 om af­te­nen. Man­ge har sva­ert ved at for­stå, at man sim­pelt­hen må sty­re det med hård hånd. Har man en ur­e­gel­ma­es­sig søvn­ryt­me, kan det va­e­re sva­ert at fal­de i søvn klok­ken 22. Det kan man ik­ke ba­re aen­dre på én af­ten. Man skal sty­re sin søvn, så man sover re­gel­ma­es­sigt - det vil si­ge, at man står op på no­gen­lun­de sam­me tid hver mor­gen og går i seng ca. ot­te ti­mer, in­den va­ek­k­eu­ret rin­ger. Man kan ik­ke flyt­te si­ne so­ve­ti­mer frem og til­ba­ge fle­re ti­mer fra dag til dag uden at få pro­ble­mer. Sådan er na­tu­ren, det er ba­sal fy­si­o­lo­gi.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.