Re­ak­tion på eks­per­tens dom

BT - - SØVN TEMA 0 -

»Jeg har et an­der­le­des søvn­møn­ster, men jeg op­le­ver ik­ke, at det går ud over min pra­e­sta­tion på ar­bej­det. Selv om jeg er i fleksjob, yder jeg na­e­sten det sam­me som i en fuld­tids­stil­ling. Til gen­ga­eld kan det i mit pri­vat­liv ir­ri­te­re mig, når jeg fal­der i søvn på so­fa­en og sover en af­ten va­ek. Jeg har en ryg, der re­a­ge­rer, hvis jeg har for me­get at se til, så selv om jeg ik­ke selv op­da­ger, at jeg er tra­et, så gør den det. Og så er det, jeg bli­ver ’spar­ket helt ned’ og sover man­ge ti­mer.

Jeg har prø­vet at få me­re struk­tur på min søvn ved at gå tid­li­ge­re i seng. Men jeg kan ik­ke fal­de i søvn, og så får det na­er­mest den mod­sat­te ef­fekt, for­di jeg bli­ver så fru­stre­ret over ik­ke at kun­ne sove. Nog­le gan­ge en­der det med, at jeg lig­ger vå­gen til klok­ken fi­re, selv om jeg egent­lig gik tid­ligt i seng.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.