Eks­per­tens dom

BT - - SØVN TEMA 0 -

»Jo­an går kold ef­ter ar­bej­det og er fal­det i søvn ved 19-ti­den på so­fa­en. Det er et me­get ty­de­ligt tegn på, at hun er i søvnun­der­skud. Hen­des søvn va­ri­e­rer mel­lem fem ti­mer og seks mi­nut­ter og 10 ti­mer og 32 mi­nut­ter. Og fle­re na­et­ter er for kor­te og fle­re, hvor søv­nen er la­en­ge­re end den nor­ma­le. Der er sand­syn­lig­vis nog­le ek­ster­ne fak­to­rer, der sty­rer hen­des søvn,« si­ger Jan Ove­sen, over­la­e­ge og søv­n­eks­pert.

»Jo­an pri­o­ri­te­rer ik­ke sin søvn, der­for er der for man­ge na­et­ter, hvor hun sover for lidt og fal­der i søvn på ti­der, hvor hun bur­de kun­ne hol­de sig vå­gen. Hun må selv vaelge, om hun fort­sat vil va­e­re i na­e­sten per­ma­nent søvnun­der­skud med ufri­vil­li­ge søv­nan­fald, el­ler om hun vil ta­ge ske­en i den an­den hånd og pri­o­ri­re­re en god søvn­hy­giej­ne med re­gel­ma­es­si­ge so­ve­ti­der af til­stra­ek­ke­lig la­eng­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.