Ple­je­hjem er ren op­be­va­ring

Alt for man­ge ae­l­dre men­ne­sker over­la­des til sig selv på lan­dets ple­je­hjem, me­ner AE­l­dre Sa­gen

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@bt.dk

Et stort fjern­syn, der står og brum­mer i tv-stu­en, er ik­ke nok. Lan­dets ae­l­dre skal til­by­des bed­re og me­re va­er­di­ge so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter, me­ner AE­l­dre Sa­gen.

Me­re end hver fjer­de ple­je­hjems be­bo­er kla­ger i dag over, at der er for få ak­ti­vi­te­ter det sted, de bor.

Derfor vil AE­l­dre Sa­gen nu ha­ve løf­tet livskva­li­te­ten på de dan­ske ple­je­hjem, skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

»På man­ge ple­je­hjem står der et ka­em­pe­stort tv og lar­mer. An­det fo­re­går der ik­ke. Be­bo­er­ne får da­ek­ket det ba­sa­le be­hov for tag over ho­ve­d­et, mad og per­son­lig ple­je. Men el­lers er der fuld­sta­en­digt dødt i alt for man­ge ti­mer i lø­bet af ugen. Det er ren op­be­va­ring, og det er ik­ke i or­den,« si­ger chef­kon­su­lent Mar­gret­he Käh­ler, AE­l­dre Sa­gen til Ber­ling­s­ke.

Har brug for ak­ti­vi­tet

Men­ne­sker er so­ci­a­le va­e­se­ner, der har brug for at bli­ve ak­ti­ve­ret, si­ger hun.

»Så­dan er det og­så på ple­je­hjem, hvor man­ge er de­men­te og har brug for, at der er no­gen, der hol­der en i hån­den og er der for en. De skal ik­ke over­la­des til sig selv og eg­ne sor­te tan­ker.«

Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et har for ny­lig la­vet en na­tio­nal un­der­sø­gel­se af for­hol­de­ne på de dan­ske ple­je­hjem, og kig­ger man på et dan­marks­kort, så er der er alt for stor for­skel på ud­bud­det af ak­ti­vi­te­ter fra ple­je­hjem til ple­je­hjem.

Mens der nog­le ste­der ar­ran­ge­res bå­de bus­tu­re, mo­tion, fa­el­les mad­lav­ning, højt­la­es­ning og la­ves én-til-énak­ti­vi­te­ter, så be­står til­bud­det an­dre ste­der blot i en ugent­lig frokostcafé, en må­ned­lig gud­stje­ne­ste og ’sang og be­va­e­gel­se’ en til tre gan­ge om ugen.

Fak­tisk vur­de­res kun hver fem­te at kun­ne hol­de sig til­stra­ek­ke­ligt be­ska­ef­ti­get med me­nings­ful­de ak­ti­vi­te­ter, mens 27 pro­cent kla­ge­de over mang­len­de ak­ti­vi­te­ter, vi­ste un­der­sø­gel­sen. Derfor har AE­l­dre Sa­gen nu ud­råbt mang­len på so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter som det stør­ste pro­blem på de dan­ske ple­je­cen­tre, hvor be­bo­e­re el­lers ge­ne­relt er til­fred­se med at bo, når man må­ler på mad, drik­ke, per­son­lig ple­je og tryg­hed.

Sund­heds- og ae­l­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de er enig i, at der skal stram­mes op på om­rå­det.

»Det er selv­føl­ge­lig helt af­gø­ren­de, at be­bo­er­ne får den nød­ven­di­ge ple­je

På man­ge ple­je­hjem står der et ka­em­pe­stort tv og lar­mer. An­det fo­re­går der ik­ke Mar­gret­he Käh­ler, AE­l­dre Sa­gen

og om­sorg, men det er og­så vig­tigt, at der er ind­hold i hver­da­gen, og at ae­l­dre har for­skel­li­ge ak­ti­vi­tet­stil­bud og får mu­lig­hed for at kom­me ud og få nog­le op­le­vel­ser. Li­vet går jo hel­dig­vis ik­ke i stå, ba­re for­di man bli­ver gam­mel og flyt­ter på ple­je­hjem,« si­ger Sop­hie Løh­de til Ber­ling­s­ke.

Mi­ni­ste­ren frem­ha­e­ver, at der er en så­kaldt’ v aer dig heds mil­li­ard’ på vej til for­de­ling blandt lan­dets kom­mu­ner, som skal va­e­re med til at sik­re, at be­bo­er­ne på de dan­ske ple­je­hjem tri­ves bed­re. Der­u­d­over lan­ce­res og­så snart en lands­da­ek­ken­de hand­lings­plan for de­mens­ram­te ae­l­dre.

FO­TO: SARA GANGSTED

AE­l­dre skal ik­ke over­la­des til sig selv, på­pe­ger AE­l­dre Sa­gen, mens sund­heds­og ae­l­dre­mi­ni­ste­ren me­ner, at der er alt for sto­re for­skel­le i ak­ti­vi­tets­ni­veau­et på lan­dets ple­je­hjem. Her ses Egon Pe­ter­sen, der er be­bo­er på ple­je­cen­te­ret Ege­går­den i Gladsaxe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.