Ve­nin­der i gråd ef­ter 20-årigs død

BT - - NYHEDER -

DØDSFALD af en kam­me­rat. Hja­el­pen blev hur­tigt til­kaldt, og der blev gi­vet første­hja­elp, men al­li­ge­vel stod den 20-åri­ges liv ik­ke til at red­de.

Po­li­ti­et er sta­dig på bar bund, hvad an­går dødsår­sa­gen, ef­ter de kri­mi­nal­tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser af kvin­dens telt og af­hø­rin­ger af folk i lej­ren. Po­li­ti­et fast­slår dog, at in­tet ty­der på, at den un­ge kvin­de har va­e­ret ud­sat for en for­bry­del­se.

»Vi har ik­ke hørt an­det, end at den un­ge kvin­de var kom­met glad til­ba­ge til tel­tet li­ge­som på en­hver an­den af­ten. Der har ik­ke va­e­ret no­get som helst, der in­di­ke­re­de, at hun var syg, ked af det el­ler på an­den må­de var i ri­si­ko. Derfor står vi og­så usik­re til­ba­ge i for­hold til, hvad der er sket. For vi ved det ik­ke,« sag­de kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig hos Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti Car­sten An­der­sen lør­dag ef­ter­mid­dag.

Han hå­ber, at en ob­duk­tion en af de kom­men­de da­ge vil kun­ne af­da­ek­ke, hvad der ko­ste­de den 20-åri­ge li­vet.

På den regn­vå­de cam­ping­plads lør­dag mor­gen var en stør­re ska­re af me­d­ar­bej­de­re fra Roskil­de Festi­val mødt op for at yde støt­te og kri­se­hja­elp til den 20-åri­ges ven­ner og an­dre, der op­le­ve­de nat­tens tri­ste dødsfald på na­er­me­ste hold.

Det for­tal­te festi­va­lens talskvin­de Chri­sti­na Bil­de i en of­fi­ci­el ud­ta­lel­se lør­dag.

»Det er en dybt tragisk ha­en­del­se. Vi har ta­get os af dem, som pi­gen var sam­men med, og sør­get for, at de har få­et talt med so­ci­al wor­kers og psy­ko­lo­ger. Der er og­så so­ci­al wor­kers på plad­sen nu, som man kan ta­le med, hvis man fø­ler be­hov,« sag­de Chri­sti­na Bil­de, lør­dag.

Døds­fal­det er det før­ste på Roskil­de Festi­val si­den 2012, hvor en svensk mand, der var på­vir­ket af stof­fer, dø­de – mu­lig­vis som kon­se­kvens af de stof­fer, han hav­de ind­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.