SANGER OG TV-VAERT RAMT AF KRAEFT

BT - - NYHEDER -

BRYSTKRAEFT en hen­vis­ning til mam­mo­gra­fi.

Lou­i­se Hart skul­le på fe­rie igen og glem­te alt om hen­vis­nin­gen, ind­til hun i slut­nin­gen af marts mød­te en ’sød fyr’. Da de ef­ter no­gen tid var nøg­ne sam­men, ma­er­ke­de han knu­den og an­be­fa­le­de hen­de at få det tjek­ket med det sam­me – hans mor hav­de nem­lig selv haft brystkraeft.

Da­gen ef­ter rin­ge­de Lou­i­se Hart til mam­mo­gra­fik­li­nik­ken. Scan­nin­gen be­kra­ef­te­de det, hun fryg­te­de. At det ik­ke var en vand­cy­ste, men en knu­de. Igen blev hun dog be­ro­li­get med, at det ik­ke lig­ne­de kraeft.

I sam­me for­bin­del­se blev der ta­get en biop­si fra knu­den, og den 26. april fik hun svar på prø­ven. Et svar, hun be­stemt ik­ke var for­be­redt på.

’Den kvin­de­li­ge la­e­ge kig­ge­de al­vor­ligt på mig, så ned i si­ne pa­pi­rer og sag­de: »Jeg kan se i jour­na­len, at du nok ik­ke er for­be­redt på det, som jeg skal til at forta­el­le dig nu«. LI­GE DÉR stop­pe­de alt. Jeg stop­pe­de med at tra­ek­ke vej­ret. Ti­den stop­pe­de,’ .

Hun hav­de få­et kraeft. Fandt ny knu­de I før­ste om­gang fik hun dog at vi­de, at hun kun­ne nø­jes med en bryst­be­va­ren­de ope­ra­tion. Men da hun se­ne­re op­da­ge­de end­nu en knu­de i sam­me bryst, var der ik­ke an­det for end at fjer­ne he­le bry­stet. FUCK! Det er VIRKELIGT. Jeg ER i ke­mo!

Af ba­re gla­e­de over den ve­lover­stå­e­de ope­ra­tion dan­se­de hun rundt på Rigs­ho­spi­ta­let. Hun var ’fly­ven­de’ og ’høj på li­vet’. Hun hav­de ta­enkt me­get over, hvor­dan det vil­le va­e­re at mang­le et bryst, men i ste­det for at sør­ge over det, valg­te hun at se ar­ret som et be­vis på, at hun nu var rask. Sej­rs­bil­le­det Kort ef­ter ope­ra­tio­nen fik hun ta­get et ’sej­rs­bil­le­de’ af sig selv med for­bin­ding over bry­stet. Hun lag­de bil­le­det på sin Fa­ce­book-pro­fil for at fejre, at kra­ef­ten ik­ke hav­de bredt sig, og knu­der­ne nu var va­ek.

Men for at va­e­re helt sik­ker på, at al­le kra­eft­cel­ler var ud­ryd­det, skul­le hun igen­nem ke­mo­te­ra­pi. En be­ryg­tet be­hand­ling, hun la­en­ge hav­de fryg­tet.

Men og­så det tog hun med op­rejst pan­de. Hun jo­ke­de med la­e­ger og per­so­na­le på Rigs­ho­spi­ta­let og kom igen­nem be­hand­lin­gen uden de helt sto­re bi­virk­nin­ger.

Tirs­dag be­gynd­te hun at fa­el­de. Hun vid­ste godt, det vil­le kom­me, men al­li­ge­vel blev hun cho­ke­ret, da hun stod med sort klump hår i hån­den ef­ter ba­det. Plud­se­lig blev det ty­de­ligt, at hun er i ke­mo­be­hand­ling, at hun er en kra­eft­pa­tient. Kvin­de­lig­hed sid­der ik­ke i hå­ret ’Ved jo godt, at min iden­ti­tet og kvin­de­lig­hed ik­ke sid­der i hå­ret. Men der sid­der al­li­ge­vel en mas­se fø­lel­ser, op­le­vel­ser, og li­ge om lidt er jeg ba­re en helt an­den pi­ge at se på. Og det bli­ver end­nu me­re ty­de­ligt, hvad det er, jeg går igen­nem. Folk vil kig­ge an­der­le­des på mig. De vil spør­ge. Jeg vil sik­kert fryse om ho­ve­d­et. Våg­ne og ta­ge mig til hå­ret om mor­ge­nen og bli­ve cho­ke­ret igen og igen over, at det ik­ke er der me­re,’ skri­ver hun.

Men og­så her hol­der hun hu­mø­ret højt. Hun vi­ser fle­re bil­le­der, hvor hun eks­pe­ri­men­te­rer med sjove paryk­ker. Og nu skal hun ba­re ha­ve fun­det sig en ’ny fed fritz’.

Lou­i­se Hart er rask nu og går kun til fore­byg­gen­de be­hand­ling. Hun er i gang med at ind­spil­le mu­sik igen.

BT har talt med Lou­i­se Hart, som har gi­vet lov til at ci­te­re fra blog­gen og bru­ge et bil­le­de der­fra. Hun var dog ik­ke klar til at gi­ve et in­ter­view, da syg­doms­for­lø­bet sta­dig er ta­et på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.