Tra­fik­ken sti­ger på mo­tor­ve­je

BT - - NYHEDER -

Fle­re bi­ler su­ser af sted på de stats­li­ge ve­je. Isa­er på mo­tor­ve­je­ne. Nye tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet vi­ser, at de se­ne­ste års ud­vik­ling med me­re tra­fik på ve­je­ne fort­sa­et­ter i 2016.

I før­ste kvar­tal i år er den sam­le­de tra­fik på ve­je­ne ste­get med 2,1 pro­cent. På mo­tor­ve­je­ne er tra­fik­ken ste­get med 3,4 pro­cent i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Kas­per Ro­sen­stand, der er af­de­lings­le­der i Vej­di­rek­to­ra­tet, for­kla­rer hvor­for:

»Mo­tor­ve­je­ne er med til at bin­de de stør­re by­er, lands­de­le og er­hvervs­om­rå­der sam­men. Når det går bed­re for dansk øko­no­mi, fle­re kom­mer i be­ska­ef­ti­gel­se og hand­len med ud­lan­det vok­ser, så gi­ver det me­re tra­fik på mo­tor­vejs­net­tet,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.