Hjer­te­an­fald fø­rer til angst og de­pres­sion

BT - - NYHEDER -

Det går den rig­ti­ge vej i for­hold til at få fle­re dan­ske­re til at over­le­ve hjer­te­an­fald.

Men et hjer­te­an­fald kan ha­ve sto­re psy­ki­ske kon­se­kven­ser. Det har Hjer­te­for­e­nin­gen gi­vet for lidt op­ma­er­k­som­hed.

En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Hjer­te­for­e­nin­gen, hvis re­sul­ta­ter blev bragt i Po­li­ti­ken lør­dag, vi­ser, at en fem­te­del af hjer­te­pa­tien­ter­ne ud­vik­ler sva­er angst, og at 16 pro­cent af hjer­te­pa­tien­ter­ne ud­vik­ler de­pres­sion.

»Vi må på­ta­ge os et an­svar for, at vi har va­e­ret me­get fo­ku­se­re­de på de fy­si­ske aspek­ter af hjer­te-kar-syg­dom­me. Men det har må­ske be­ty­det, at vi har fo­ku­se­ret min­dre på, hvad kon­se­kven­ser­ne er for dem, der har over­le­vet hjer­te-ka­ran­fald. Det er på hø­je tid, at det sam­le­de sund­heds­va­e­sen og vi or­ga­ni­sa­tio­ner re­a­ge­rer på, at der er et stort pro­blem,« si­ger Kim Høgh, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Hjer­te­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.